-A +A

DRIE (3) Gerechtsdeskundigen voor de afdeling drugs en toxicologie (m/v/x)

Niveau SW1 - Contract onbepaalde duur
Operationele Directie Criminalistiek


 1. Jobinhoud 

Als gerechtsdeskundige binnen de afdeling drugs en toxicologie voer je nauwgezet en eerlijk de toevertrouwde wetenschappelijke expertiseopdrachten uit, om te antwoorden op de vragen in de vordering van een magistraat (Onderzoeksrechter of Procureur des Konings).

Als gerechtsdeskundige drugs en toxicologie:

 • Behandel en analyseer je de overtuigingsstukken.
 • Bereid je de deskundigenverslagen voor.
 • Tracht je de tevredenheid van onze opdrachtgevers te optimaliseren.
 • Ben je beschikbaar om op vragen van magistraten te antwoorden zodat zij beschikken over correcte, begrijpelijke en kwalitatieve informatie met betrekking tot hun gerechtelijke dossiers.
 • Geef je opleiding aan magistraten, politiediensten en andere stakeholders.
 • Werk je samen in een team van gerechtsdeskundigen in beide landstalen.
 • Stel je procedures en methodes op in het kader van de ISO17025 accreditering.   
 • Volg je trends en nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden op.
 • Kan je autonoom wetenschappelijke projecten van beperkte omvang of beleidsondersteunende projecten initiëren en coördineren.

Deze functies worden beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten met bewijsmateriaal en biologische matrices. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. U wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.

Om te voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen binnen het NICC, zal gevraagd worden uw DNA af te staan om opgenomen te worden in de databank intervenanten (medewerkers van het NICC). Gezien deze functies specifiek het manipuleren van bewijsstukken vereisen, zal het NIET afstaan van DNA de aanwerving ongedaan maken.


 2. Plaats van tewerkstelling 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel. 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling, onder rechtstreeks gezag van de minister van Justitie, verbonden aan de FOD justitie.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie. We bieden een unieke, multidisciplinaire werkomgeving aan. Onze teams staan voor boeiende uitdagingen met grote maatschappelijke impact :

- De operationele directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
- De operationele directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.

De Operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • Forensisch advies    
 • Nationale DNA-databanken
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium genetische identificatie
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek

De openstaande vacatures situeren zich binnen de operationele directie criminalistiek, afdeling drugs en toxicologie. Afhankelijk van de competenties van de kandidaat is tewerkstelling in het laboratorium voor drugsonderzoek of het laboratorium toxicologie mogelijk.

In het laboratorium voor drugsonderzoek worden diverse deskundigenonderzoeken uitgevoerd om verdovende middelen en psychotrope stoffen op te sporen en te kwantificeren. Daarnaast analyseren we ook andere stoffen die te maken hebben met drugs en de drugsscene, zoals versnijdingsmiddelen, grondstoffen voor de aanmaak van drugs (precursoren), 'smart drugs’, geneesmiddelen, toxische stoffen en hormoonpreparaten. Gebruikte technieken zijn spectroscopische technieken en gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie en vlamionisatiedetectie.

Bij de ontdekking van illegale drugsproductieplaatsen geven we advies over de gebruikte syntheseprocessen, over de mate van gevaar en over de deskundige stopzetting van het proces. We assisteren ter plaatse bij de ontmanteling en de uitvoering van het forensisch onderzoek.

Op vraag van het diensthoofd is een deelname aan een actieve permanentie in het kader van de ontmanteling van clandestiene drugsproductieplaatsen mogelijk.

In het laboratorium toxicologie tonen we drugs- en geneesmiddelengebruik aan door biologische vloeistoffen te analyseren met behulp van high-end chromatografie-massaspectrometrie. Drugs en geneesmiddelen worden in hoofdzaak opgespoord door een bloed- of urinestaal te analyseren met UHPLC-MS/MS. Naast bloed en urine worden ook andere biologische matrices geanalyseerd, zoals speeksel, haar en matrices die post-mortem gecollecteerd worden. De interpretatie van de analyseresultaten is complex en afhankelijk van de context van het dossier.

Je kan meer informatie vinden op onze website www.nicc.fgov.be.


 3. Profiel 

Technische en wetenschappelijke competenties vereist voor de functie 

 • Je bent auteur of co-auteur van een of meer wetenschappelijke publicaties in de ‘peer reviewed’ vakliteratuur relevant voor de gevraagde functie (Je toont dit aan in je CV).
 • Je bezit een analytische kennis en praktische ervaring op het gebied van gaschromatografie in combinatie met massaspectrometrie en/of vloeistofchromatografie in combinatie met massaspectrometrie (Je motiveert deze kennis in je CV).
 • Je bezit een praktische ervaring met methodevalidatie in farmaceutische analyse of bioanalyse (Je motiveert deze kennis in je CV).
 • Je hebt kennis van de norm ISO 17025.
 • Je bezit een rijbewijs B en bent bereid om een dienstwagen te gebruiken voor eventuele opdrachten buiten het instituut.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt praktische ervaring met het werken in een ISO 17025 omgeving.
 • Je hebt kennis van chemometrische technieken en/of statistiek en gebruikt vlot de nodige IT-tools.
 • Je hebt een goede basiskennis van het Engels (de voertaal in de wetenschappelijke wereld) en het Frans (op het NICC werk je in een tweetalige werkomgeving).

Persoonlijke competenties

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie (NICC). Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je kan jezelf uitdrukken in onberispelijk Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je begeleidt de klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 • Je bekijkt situaties vanuit niet voor de hand liggende perspectieven.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je klanten en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest en wenst op de hoogte te blijven van de vooruitgang binnen het forensisch onderzoek.

 4. Verloning 

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW1
 • Wedde : vanaf € 3.646 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : €3754,70 bruto per maand)
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan NIET in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Andere voordelen

 • automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie (pro rata)
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding

 5. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum - 14/09/2023 -  ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e cyclus: master, licentiaat, industrieel ingenieur, ingenieur):

 • Master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling of apotheker;
 • Master of licentiaat in de chemie;
 • Master in de biomedische wetenschappen

uitgereikt door een Belgische universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.
Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor de gevraagde datum van indiensttreding
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Werkenvoor.be om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.


 6. Verloop van de selectie 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier   
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 5 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Praktische test (+/- 45 min.) onder voorbehoud
Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef waarbij je gevraagd wordt een technische bespreking of uitwerking te maken m.b.t. de problematiek zoals vermeld in de paragrafen Jobinhoud en/of Profiel. Hiertoe zal tijdens de proef naast de opgave, bijkomende inleidende informatie ter analyse ter beschikking gesteld worden.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Interview (+/- 45 min.)             
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten.
Er kan gevraagd worden naar een toelichting ivm je antwoorden in de praktische test. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De praktische test en het interview zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 05/10/2023 en 06/10/2023 op het NICC.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 21/09/2023.

Indien je solliciteert voor meer dan 1 functie die momenteel gepubliceerd is voor het NICC, EN je voor meerdere functies tot de eerste 5 kandidaten behoort die uitgenodigd worden, zal je slechts 1 maal worden uitgenodigd voor het interview.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

 7. Hoe solliciteren? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum  - 14/09/2023 - te zijn ontvangen.
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante competenties zoals beschreven in profiel attesteert.

 Alle kandidaten ontvangen een ontvangstbevestiging van hun kandidatuur via e-mail.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • vermelding van onderstaande gegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Volledig adres
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • De functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient
 • vergezeld zijn van een motivatiebrief
 • vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken;
 • vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken;
 • vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister;
 • vergezeld zijn van een kopie van een rijbewijs B;
 • desgevallend vergezeld zijn van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel),

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

Indien je solliciteert voor meer dan 1 functie die momenteel gepubliceerd is voor het NICC, dien je per vacature te voldoen aan bovenstaand punt 1 en 2. De andere documenten dien je slechts 1 maal af te leveren.


 8. Contact 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij het hoofd van de wetenschappelijke dienst drugs en toxicologie via mail : nele.samyn@just.fgov.be
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst P&O van het NICC via mail: pando@just.fgov.be.