Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
23-nov-2016
jsjv

JSJV #09 NOVEMBER 2016

DE NEVENEFFECTEN VAN PREVENTIE. EEN VOLWAARDIGE KOSTEN-BATEN ANALYSE ALS ANTWOORD OP DISPROPORTIONELE MAATREGELEN.

Binnen het domein van de criminaliteitspreventie kennen we de laatste decennia een opmerkelijke toename van onderzoeksprojecten die de effectiviteit van preventiemaatregelen in kaart brengen. Effectiviteit is zonder twijfel een cruciaal element bij de evaluatie van preventie. Andere belangrijke aspecten bij de evaluatie van criminaliteitspreventie echter worden zeer vaak over het hoofd gezien en krijgen amper aandacht in wetenschappelijk onderzoek. In deze bijdrage bespreken we essentiële componenten voor een volwaardige kosten-baten analyse van preventiemaatregelen, die moet vermijden dat beleidsmakers kiezen voor preventie initiatieven waar de verhoopte voordelen worden teniet gedaan door onverwachte of ongekende neveneffecten.

DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report

Process and Outcome Study of Prison-based Registration points

in Federal Research Program on Drugs. Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016, 181 p. + bijl. (Eindrapport BELSPO-project PROSPER).

18-okt-2016
jsjv

JSJV #08 October 2016

“WIE BEN IK?” DE INVLOED VAN PLAATSING OP DE IDENTITEITSVORMING VOLGENS JEUGDZORGVERLATERS

De invloed van plaatsing op de identiteitsvorming is geen nieuw thema. Onderzoekers uit verschillende disciplines hebben reeds onderzoek gedaan naar identiteit en de implicaties van opsluiting op de identiteitsvorming of –verandering. De laatste jaren hebben we al meer inzicht vergaard over het leven van jonge jeugdzorgverlaters (18-25 jaar) die de grote stap naar zelfstandig wonen hebben gezet . Het verhaal van oudere jeugdzorgverlaters kreeg nog maar weinig gehoor. Toch zijn er indicaties dat een lange-termijn perspectief nieuwe inzichten kan opleveren. Dit onderzoek focust op het leven van jeugdzorgverlaters op lange termijn. We deden diepte-interviews met 20 jeugdzorgverlaters met een leeftijd tussen 22 en 58 jaar. Plaatsing heeft een iatrogeen effect op het leven van jeugdzorgverlaters. De ‘pains’ beschreven in de penologische literatuur worden in dit onderzoek bevestigd. Maar daarnaast kan een uithuisplaatsing ook een voedingsbodem zijn voor persoonlijke groei. Ondanks de leeftijdsverschillen merken we veel gelijkenissen in de perceptie op plaatsing. Toch zien we ook dat de perceptie kan veranderen wanneer de betrokkenen ouder worden.

16-sep-2016
jsjv

JSJV #07 September 2016

HET NET EN HET NETWERK WERKOMGEVINGEN VAN PENITENTIAIRE DIRECTIETEAMS.

Gelet op het grote aantal studies die sinds meer dan twintig jaar de werking van de penitentiaire instellingen en het gevangenisbeleid beschrijven en analyseren, lijken drie vragen tot nu toe weinig wetenschappelijke belangstelling te hebben gewekt: wie staat aan het hoofd van de penitentiaire instellingen? Waarin bestaat het werk van de directieteams? Wat is de positie van de leden van de directieteams in de organisatie en het beleid van het gevangeniswezen in België? Dit artikel verstrekt enkele antwoorden op die vragen, schetst de werkomgeving waarin de directieteams van de penitentiaire instellingen moeten functioneren en onderstreept de noodzaak om, samen met de hoofdbetrokkenen, op beleidsniveau een professionaliseringstraject uit te stippelen voor de functie die ze uitoefenen.

14-sep-2016
Onderzoeksrapport

Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche/ Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's, n°41, mei 2016, 135 p.

10-sep-2016
Artikel in tijdschrift

La concertation restaurative en milieu scolaire : un pas vers un meilleur climat ?

in, Journal du droit des Jeunes, n° 357, septembre 2016, pp. 3-11

11-jul-2016
jsjv

JSJV #06 Juli 2016

OVER JONGEREN ALS DADER, SLACHTOFFER EN DE LINK TUSSEN BEIDEN

In deze bijdrage gaan we, op basis van de grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (N=1898), dieper in op de mogelijke verklaringen voor de samenhang tussen daderschap en slachtofferschap van criminaliteit bij jongeren. Het onderzoek toont vooreerst aan dat jongeren, in tegenstelling tot wat misschien op basis van de publieke opinie en het politieke debat wel eens wordt gedacht, niet enkel dader van criminaliteit zijn, maar ook vaak als slachtoffer met criminaliteit worden geconfronteerd.

10-jun-2016
Artikel in tijdschrift

Tu me saisis, je me dessaisis et vogue ta galère

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, la Charte, juin 2016, pp. 653-674

01-jun-2016
Artikel in tijdschrift

De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten

in Politiejournaal, n°1, pp.28-30.

 

Pagina's