Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
10-jan-2021
Onderzoeksrapport

Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales

 

GOTELAERE, S.,SCHILS, E., JONCKHEERE, A., (prom.) "Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales", Rapport final/Eindrapport 45, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, janvier 2021, 117 p.

12-nov-2020
Onderzoeksrapport

Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving

 

MAHIEU, V., VAN PRAET, S., DETRY, I., (prom.), TANGE, C., (prom.) "Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving", Rapport final/Eindrapport 44b, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, 2020, 58 p.

23-sep-2020
jsjv (nl)

jsjv#17 september 2020

HERSTELBEMIDDELING VÓÓR HET VONNIS: EEN ZELDZAME PROCEDURE ONBEKEND BIJ DE MAGISTRATEN

De wet van 22 juni 2005 wil voor alle feiten en in alle stadia van de strafrechtelijke procedure een bemiddelingsaanbod aanbieden. De procedure steunt op de vrijwillige toetreding, waarbij één van de partijen het initiatief neemt om deze op te starten. Om die reden moeten ze bijgevolg geïnformeerd zijn over het bestaan van deze procedure. Dat is de taak van de gerechtelijke actoren (openbaar ministerie, onderzoeksrechters, bodemrechters). Deze wettelijke verplichting wordt echter zelden nageleefd en de procedure wordt weinig gebruikt. In dit artikel lichten wij toe welke argumenten de magistraten aanhalen die terughoudend staan tegenover deze bemiddelingsprocedures. En dat zijn er heel wat, onder meer een slechte kennis van deze mogelijkheid, de moeilijkheid om in te zien dat het al vóór de uitspraak van een vonnis georganiseerd kan worden, alsook het gevoel dat deze mogelijkheid nutteloos is.

09-jul-2020
Onderzoeksrapport

Identificeren en aanpakken van problemen of misbruiken bij politieselectiviteit

 

Onderzoeksrapport nr 43

Een actieonderzoek naar problematische praktijken en mechanismen van politieselectiviteit in de politiezone Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node (PolBruNo)

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) voerde een actieonderzoek uit naar achterliggende

jsjv#16 juni 2020

TERUG NAAR DE GEVANGENIS? DE HERROEPINGSPROCEDURES VOOR DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN

Wanneer gedetineerden in België vervroegd met voorwaarden de gevangenis mogen verlaten, moeten zij zich gedurende een proeftijd aan deze voorwaarden houden. Bij niet-naleving ervan beslist de strafuitvoeringsrechtbank wat er moet gebeuren. Bij herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt de betrokkene terug opgesloten in de gevangenis. De strafuitvoeringsrechtbank is echter niet verplicht om tot herroeping over te gaan. In dit artikel bestuderen we deze beslissingspraktijken van de Belgische strafuitvoeringsrechtbanken. We zullen aantonen dat strafuitvoeringsrechtbanken verschillende aspecten afwegen: 1) de ernst van de schending van de voorwaarden, 2) het reeds doorlopen en geplande re-integratietraject door de veroordeelde, 3) diens houding, en 4) diens medewerking met de justitieassistent. Strafuitvoeringsrechtbanken beschouwen een herroepingsprocedure als een onderdeel van het re-integratietraject van een veroordeelde, dat ze trachten te ondersteunen, al beschikken ze over weinig handvaten om dit te doen. Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling is een beslissing die in de meeste gevallen pas valt wanneer andere mogelijkheden niet meer aan de orde zijn.

27-apr-2020
jsjv (nl)

jsjv#15 april 2020

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET BELGISCHE JEUGDRECHT

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kregen de Gemeenschappen en Gewesten nieuwe bevoegdheden toegekend op het vlak van de aanpak van jeugddelinquentie. Dit artikel schetst de hoofdlijnen van het nieuwe wetgevingslandschap in de Franse en Vlaamse Gemeenschap en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een korte historische situering, volgt een inhoudelijke voorstelling van de nieuwe wetgeving met betrekking tot de aanpak van jeug-dige delinquenten van zowel de beide Gemeenschappen, als het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Telkens wordt dieper ingegaan op de krachtlijnen van de nieuwe aanpak, de reacties die mogelijk zijn zowel vanuit het jeugdparket, als de jeugdrechtbank en nieuwig-heden in de wetgeving. Telkens wordt kort ook iets gezegd over de jeugdhulpverlening en hoe deze zich verhoudt tot de aanpak van jeugddelinquentie. Nadien volgt een vergelijking tussen de ver-schillende (wettelijke) teksten die op tafel liggen. Zullen jongeren die bijvoorbeeld woonachtig zijn in Vlaanderen op een totaal andere ma-nier berecht worden dan jongeren woonachtig in Brussel-Hoofdstad of in de Franse Gemeenschap? Wat zijn de belangrijkste verschillen? Tot slot volgen nog een aantal kritische reflecties.

01-dec-2019
Hoofdstuk in boek

Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research

in, 20 years of Criminology at the NICC. A scientific journey and its perspectives, Oud Turnhout/'s-Hertogenbosch, Gompel & Svacina, 2019, pp.53-83

10-sep-2019
Onderzoeksrapport

Projet de recherche portant sur le partage de l’espace public à Schaerbeek (PEPS)

in MAHIEU, V., TANGE, C.(PROM),  SMEETS, S,  (PROM.) Projet de recherche portant sur le partage de l’espace public à Schaerbeek (PEPS). Projet financé par la zone de police Shaerbeek-Evere-St-Josse (POLBRUNO), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Centre de recherches Pénalité, sécurité & déviance, Bruxelles/Brussel, septembre 2019, 25 p.

 

10-sep-2019
Artikel in tijdschrift

Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen

in, Fatik, 2019, 163, pp. 5-13

01-jul-2019
Artikel in tijdschrift

Strafuitvoering in België anno 2020

in, Panoption, juillet 2019, 40(4), pp. 237-25

Pagina's