Historiek

Op 5 november 1971 werd met een Koninklijk Besluit het Nationaal Instituut voor Criminalistiek opgericht. Het besluit bleef echter dode letter. Pas na de overvallen van de Bende van Nijvel en de aanslagen van de CCC kwam daar verandering in.

In de aanbevelingen van de eerste parlementaire onderzoekscommissie werd het volgende gezegd over de wetenschappelijke en technische politie:

“Naar het voorbeeld van de ‘paradepaardjes’ van sommige Europese politiediensten, Scotland Yard, Bundeskriminalamt, Centrale Recherche Informatiedienst, dient een wetenschappelijke politie te worden uitgebouwd waarbij de leden van deze dienst in de eerste plaats wetenschapslui zijn en geen politiemensen. De commissie beveelt de oprichting aan van een nationaal instituut voor de criminalistiek.

Dit instituut staat autonoom en onafhankelijk tegenover de politiediensten en moet een nationale ondersteuningsdienst zijn. Het instituut moet alle mogelijke logistieke steun bieden aan de wetenschappelijke politie of de technische recherche, het moet op gelijke wijze toegankelijk zijn voor alle politiediensten en alle gegevens centraliseren.

Het instituut heeft bovendien tot taak de minister van Justitie op wetenschappelijk vlak voor te lichten met het oog op de uitwerking van het beleid en/of van bepaalde projecten. De commissie stelt voor om de politiediensten, de universiteiten, de magistratuur en de bevoegde ministers evenals experten aangeduid door het Parlement, bij het beheer van dit instituut te betrekken".

De verschillende afdelingen van het instituut kregen de volgende opdrachten: Studiedienst, Dienst voor wetenschappelijke statistieken, Nationaal laboratorium, Opleiding, Centralisering, Internationale samenwerking.

In de beleidsverklaring van de regering in juni 1990 (de Pinksterverklaring) werd de oprichting van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek aangekondigd. In 1991 werden de eerste personeelsleden van het NICC aangetrokken. In januari 1993 trad het Instituut in werking.

Met het Koninklijk Besluit van 29 november 1994 werden de opdrachten van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek verruimd tot het vakgebied van de Criminologie.

Vandaag is het NICC uitgegroeid tot een federale wetenschappelijke instelling

Lees meer : NICC magazine n°1
- Hand in hand naar een efficiëntere justitie - in dialoog met minister Turtelboom
- NICC zet bakens uit - Jan De Kinder over toen, nu en binnenkort