Materiaal Onderzoek

 • Opsporing van vezels en onderzoek van textiel
 • Opsporing van schotresten en schatting van schootafstand en -richting
 • Opsporing en vergelijking van verf
 • Vergelijking van glas
 • Analyse van veiligheidsinkten

Opsporing van vezels en onderzoek van textiel
Als slachtoffer en dader tijdens een gewelddaad met elkaar in contact komen, worden vezels van hun kledij uitgewisseld. Ook op de plaats van het misdrijf en op het gebruikte moordwapen kunnen vezels aangetroffen worden. Het vezelcontactonderzoek bestaat erin deze vezeloverdrachten te onderzoeken en geldt als bewijs in een gerechtelijk onderzoek. Het onderzoek is in hoofdzaak vergelijkend. In bepaalde gevallen kan ook gezocht worden naar “vreemde vezels” (toewijsbaar aan de dader) die in grote aantallen en/of in interessante zones aanwezig zijn op het slachtoffer. Die vezels kunnen een aanwijzing geven over type en kleur van kledij dat bij verdachten in beslag moet genomen worden.

Textielvezels zijn vooral interessant voor het forensisch onderzoek omdat ze erg divers zijn, net zoals de textielmaterialen waarvan ze afkomstig zijn: kledij,  zetelbekleding, vloerbedekking, beddegoed, huishoudtextiel, autotextiel, koorden, …

Ook het textielonderzoek biedt diverse mogelijkheden voor de criminalistiek. Zo is het mogelijk om te bepalen welke herkomst een stukje textielstof heeft. In sommige gevallen kan op basis van textielfragmenten het oorspronkelijke textiel gereconstrueerd worden. Indien dan zowel op de plaats van het misdrijf als in het bezit van een verdachte een gelijkaardig textiel wordt aangetroffen, kunnen de twee stalen vergeleken worden qua textielopbouw en aanwezige vezeltypes. Zo kunnen we bepalen of ze dezelfde oorsprong kunnen hebben. Tenslotte, als er een beschadiging is toegebracht aan een textiel, dan kunnen we de aard van die beschadiging bepalen.


Opsporing van schotresten en afschatting van schootafstand en -richting
Na het afvuren van een vuurwapen, zullen de hete gassen die uit de loop van het wapen ontsnappen afkoelen en aanleiding geven tot macroscopische en microscopische deeltjes die algemeen met de term ‘kruitsporen’ worden aangeduid, of wel met het engelstalige acroniem GSR (“Gun Shot Residue”). De GSR-deeltjes worden afgezet op de handen en de kleding van de schutter, evenals op ieder voorwerp dat zich in de omgeving van de schutter bevindt. Als er vanop korte afstand geschoten werd, kunnen kruitresten dan ook terechtkomen op de kleding van personen waarop geschoten werd, of op voorwerpen in de directe omgeving van het wapen.

Er zijn in essentie twee toepassingen van het kruitrestonderzoek:

- een gedeelte verdachten: door de handen en de kledij af te deppen met stubs, worden de aanwezige microscopische deeltjes op het oppervlak verzameld. De stubs worden dan onderzocht met behulp van een scanning elektronen microscoop. Van ieder gevonden microscopisch metallisch deeltje wordt de elementsamenstelling kwalitatief bepaald aan de hand van röntgenstraalanalyse, met als doel het al dan niet als een kruitspoor te classificeren;

- een gedeelte slachtoffers/doelen: macroscopische metallische kruitresten kunnen via chemische weg zichtbaar gemaakt worden; Dit laat toe om de aanwezigheid van een ringvormige vlek of “veegzoom” aan te tonen, gesitueerd rond een ingangsbeschadiging. Deze veegzoom is karakteristiek voor een ingangsbeschadiging en toont op die manier de schietrichting aan;

De schootsafstand (de afstand tussen doelobject en de loop van het vuurwapen) kan eveneens met behulp van een dergelijke kleurreactie worden afgeschat, aangezien de diameter en de densiteit van de afzettingswolk op het geraakte object een functie is van deze schootsafstand.


Opsporing en vergelijking van verf
Op meeste voorwerpen om ons heen komen één of meerdere lagen verf voor. Bij een contact kunnen deze verven worden overgedragen op een ander object of op een persoon. Verfsporen op de plaats van een strafbaar feit  kunnen worden geanalyseerd en vergeleken met de verf van een voorwerp dat wordt aangetroffen bij een verdachte. Op deze wijze kan een verband worden aangetoond tussen een object en een persoon of een plaats. Verf is vooral nuttig bij het onderzoek van:

- vluchtmisdrijven of verkeersongevallen: het opzoeken van deze sporen kan het onderzoek helpen richten door informatie te verstrekken over de kleur van het vluchtend voertuig. Wanneer het tactisch politieonderzoek een verdacht voertuig oplevert, kan een vergelijking van iedere laag waaruit de verf van het voertuig is samengesteld met de lagen van het spoor worden uitgevoerd. Dergelijke vergelijking gebeurt zowel op morfologisch als op chemisch vlak en meestal op een microscopisch detailniveau;

- inbraken: bij inbraken kan men verfsporen aantreffen op het gebroken raam of de beschadigde deurpost; deze verf kan afkomstig zijn van het werktuig dat gebruikt werd om zich toegang te forceren;

- vandalisme.


Vergelijking van glas
Bij het breken van een ruit krijgen personen die dichtbij staan, glasfragmenten over zich heen. Kleine glasdeeltjes zetten zich vast in hun kleding. Dit laat toe om een verbinding te leggen tussen de glasdeeltjes gevonden op de plaats van het misdrijf en deze teruggevonden op de kleding van verdachten of andere voorwerpen die met hen in verband kunnen worden gebracht. Het is eveneens mogelijk om glasdeeltjes te vergelijken die op een andere plaats worden teruggevonden, zoals bij voorbeeld de zetel van de vluchtwagen.

Glas wordt gekenmerkt door zijn brekingsindex, die afhangt van de chemische samenstelling. Wij verifiëren eerst dat de gevonden fragmenten effectief bestaan uit glas, waarna we de brekingsindex bepalen en vergelijken met referentie glasmonsters, afkomstig van de gebroken ruit.


Analyse van veiligheidsinkten
Geldtransporten van bankbiljetten worden sinds geruime tijd uitsluitend uitgevoerd met behulp van speciaal beveiligde tassen – de zogenaamde “plofkoffers”. Iemand die onrechtmatig poogt een dergelijke koffer te openen, zet een mechanisme in werking dat automatisch de biljetten besproeit met een onuitwisbare, gekleurde veiligheidsinkt. Tegenwoordig worden dergelijke koffers ook gebruikt om geldreserves in winkels en bankautomaten te beschermen.

Elke veiligheidsinkt heeft een eigen signatuur en kan specifieke traceerstoffen bevatten. Dit stelt ons in staat verdachte biljetten of andere besmeurde objecten te onderzoeken en te bepalen of het om een veiligheidsinkt gaat. In dat geval kan worden bepaald uit welke koffer deze inkt afkomstig is.


Technieken

 • stereomicroscopie
 • optische microscopie
 • UV-Vis microspectrofotometrie
 • infraroodmicrospectrometrie
 • Raman-microspectrometrie
 • energie-dispersieve röntgenanalyse met scanning elektronenmicroscoop
 • brekingsindex meting
 • dunne laag chromatografie

 

Lees meer :
- Project results iMinds