Forensisch Assistent zeden/CODE 37 (m/v/x)

Contract onbepaalde duur


1. JOBINHOUD 

Het voornaamste doel van de Forensisch assistent is het in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk uitvoeren van de hem/haar toevertrouwde taken ter ondersteuning van het team van Forensisch adviseurs.

De opdrachten van de dienst Forensisch Advies:

 • Wetenschappelijk advies omtrent deskundigenonderzoek verlenen aan de bevoegde gerechtelijke actoren (Onderzoeksrechter of Procureur des Konings), waarbij de klanttevredenheid centraal staat.
 • Verzamelen van informatie nuttig voor het opstellen van een onderzoeksstrategie in de context van het gerechtelijke dossier.
 • Voorbereiden van forensische adviezen en syntheserapporten in het kader van juridische dossiers.
 • Coördinatie (beheer overtuigingsstukken, communicatie van onderzoeksstrategie naar magistraat en/of vakdeskundige, …) en opvolging (aanmaak en beheer sporenmatrixen, terugkoppeling van bekomen resultaten en formuleren van eventuele vervolgonderzoeken naar magistraat, …) van het dossier bij interne en externe partners.
 • Instaan voor het opstellen en onderhouden van procedures/methoden/templates met het oog op het behalen van ISO 9001norm.
 • Ondersteuning bieden aan de opleidingen voorzien voor de actoren van de gerechtelijke en politionele wereld.

De opening van de functie hangt samen met het project CODE 37, ter verbetering van de rechtsgang in zedenzaken. 
In deze context zijn alle dossiers die worden beheerd door de forensisch assistent seksueel gerelateerd. Binnen dit type dossier staan genetisch en toxicologisch onderzoek centraal.

Concreet, als Forensisch Assistent zeden/CODE 37 :

 • Bereid je het forensisch advies in zedenzaken voor, op basis van bestaande templates onder supervisie van de forensisch adviseur en/of vakdeskundige. Hiervoor neem je contact op met interne en externe actoren voor het verkrijgen van de nodige documentatie met het oog op het schrijven van een forensisch advies.  Hierbij is het wenselijk dat je zelf in staat bent pro actief in te spelen op de nog ontbrekende stukken en deze te verzamelen. 
 • Sta je in voor het opstellen van de bijhorende voorbeeldvordering en deze over te maken aan de magistraat.
 • Ben je beschikbaar voor het beantwoorden van specifieke vragen van de magistraten zodat zij beschikken over correcte, begrijpelijke en kwalitatieve informatie met betrekking tot hun gerechtelijke dossiers.
 • Tracht je de tevredenheid van onze opdrachtgevers te optimaliseren.
 • Treed je op als centraal contactpunt bij vragen m.b.t. de deskundigenonderzoeken voor de hogervermelde type dossiers.
 • Bied je ondersteuning bij de opleiding aan magistraten, politiediensten en andere gerechtelijke actoren.
 • Werk je samen in een team van experten in beide landstalen.
 • Volg je nieuwe (wetenschappelijke) mogelijkheden met betrekking tot forensische DNA-wetenschappen op.
 • Overleg je geregeld met alle actoren en rapporteer je aan de forensisch adviseur of vakdeskundige.
 • Stel je sporenmatrixen op en houd je deze up-to-date met nieuwe input uit de diverse onderzoeksdomeinen (intern en extern).
 • Dispatch je overtuigingsstukken na selectie onder DNA-vriendelijke omstandigheden.
 • Stel je procedures/methoden/templatesop met het oog op het behalen van ISO 9001 norm en zorg je voor het onderhoud ervan.
 • Bereid je de forensische verslaglegging voor en verstuur je deze.
 • Werk je samen met het ZSG (zorgcentrum na seksueel geweld) en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten met bewijsmateriaal en biologische matrices. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. U wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.


2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel. 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheid onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie. Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.

De Operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • FORENSISCH ADVIES
 • Nationale DNA-databanken
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium GENETISCHE IDENTIFICATIE
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek

De openstaande vacature is binnen de operationele directie Criminalistiek, dienst forensisch advies

Op vraag van de forensisch adviseur is een gedeeltelijke detachering naar een bepaalde afdeling van een gerechtelijk arrondissement mogelijk.

Meer informatie is te vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.


3. PROFIEL 

Technische vaardigheden :

 • Je hebt theoretische kennis van en praktische ervaring in minstens één forensisch domein van het NICC bij voorkeur DNA–en/of toxicologisch onderzoek.
 • Je hebt kennis van het strafrechterlijk systeem in België.
 • Je hebt kennis van de standaardpakketten van Microsoft Office.
 • Je bezit een rijbewijs B

Niet vereist, wel een troef :

 • Kennis van het theorema van Bayes.
 • Kennis van DNA-analyses, bij voorkeur in een forensische context.
 • Opleiding/vorming in forensisch advies.
 • Ervaring met het werken in een ISO 17025 en/of ISO 9001 omgeving.
 • Kennis van het Frans is een pluspunt aangezien je in een tweetalige werkomgeving tewerkgesteld wordt.
 • Basiskennis Engels (wetenschappelijk taal).

Persoonlijke competenties :

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie  - NICC -. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je begeleidt de klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 • Je bekijkt situaties vanuit niet voor de hand liggende perspectieven.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je klanten en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest en wenst op de hoogte te blijven van de vooruitgang binnen het forensisch onderzoek.

4. VERLONING 

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW1
 • Wedde : vanaf € 3 174,40 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : €3754,70 bruto per maand)
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Andere voordelen :

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • Flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 Dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • Mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart

5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum (26/09/2021) ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e cyclus: master, licentiaat, industrieel ingenieur, ingenieur), uitgereikt door een Belgische universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.
Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.


6. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 5 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Praktische test (+/- 45 min.)   
Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef waarbij je gevraagd wordt een technische bespreking of uitwerking te maken m.b.t. de problematiek zoals vermeld in de paragrafen Jobinhoud en/of Profiel. Hiertoe zal tijdens de proef naast de opgave, bijkomende inleidende informatie ter analyse ter beschikking gesteld worden.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er kan gevraagd worden naar een toelichting ivm je antwoorden in de praktische test. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De praktische test en het interview zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 14 en 15 oktober 2021, op het NICC.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 04 oktober 2021.

Indien je solliciteert voor meer dan een functie die momenteel gepubliceerd is voor het NICC, én je voor meerdere functies tot de eerste 5 kandidaten behoort die uitgenodigd worden, zal je slechts één maal worden uitgenodigd.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

7. HOE SOLLICITEREN ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum  - 26/09/2021 - te zijn ingediend. 
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en de functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient vermelden, 
 2. vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken,
 4. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken,
 5. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,
 6. vergezeld zijn van een kopie van je rijbewijs B
 7. desgevallend vergezeld zijn van attesten om vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel).

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

Indien je solliciteert voor meer dan één functie momenteel gepubliceerd voor het NICC, dien je per vacature te voldoen aan bovenstaand punt 1 en 2. De andere documenten dien je slechts 1 maal af te leveren.

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.


8. CONTACT 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij  
  de Operationeel Directeur Criminalistiek, Dr. Gert De Boeck via +32 (0)2 240 05 00 - gert.deboeck@just.fgov.be.
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij
  de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.