Aanwervingsreserve wetenschappelijk onderzoeker in de criminologie


jobinhoud

Je opdracht:

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie is op zoek naar kandidaten voor het opbouwen van een aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar (2020 – 2021) voor verschillende betrekkingen als wetenschappelijk onderzoeker in de criminologie. Deze reserve richt zich tot personen die in de betreffende periode verschillende maanden beschikbaar kunnen zijn.

In 2020 zullen er verschillende onderzoeksprojecten aan het NICC van start gaan, waaronder projecten rond intimidatie op straat of bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties. Deze reserve kan ook aangewend worden om andere criminologische onderzoeksprojecten of lopende onderzoeksprojecten te ondersteunen. Een extra selectiegesprek zal plaatsvinden afhankelijk van de betreffende specifieke projecten.

Verbonden aan uiteenlopende functies, kan je takenpakket onder andere bestaan uit:

 •  Het uitvoeren van een eerste onderzoek van de relevante literatuur;
 •  Kennis nemen en inzicht verwerven in de reeds gerealiseerde vooruitgang van het onderzoek waar je aan meewerkt;
 •  Het voeren van enkele verkennende gesprekken met de belangrijkste actoren voor de uitvoering van het project;
 •  Het organiseren en begeleiden van focusgroepen;
 •  Het analyseren van strafdossiers;
 •  Het analyseren van rechtspraak;
 •  Het uitvoeren van diepte-interviews met de actoren op het terrein;
 •  Het schrijven van rapporten waarin de verschillende stappen en gerealiseerde analyses in het kader van het project geduid worden;
 •  Bijdragen aan de operationele en logistieke opvolging van het onderzoek;
 •  Samenwerken met de senior onderzoeker (onderzoekspromotor) van de Operationele Directie Criminologie van het NICC die verantwoordelijk is voor het project;
 •  Deelnemen aan de activiteiten van de Operationele Directie Criminologie en aan het werk van het team.
   

competenties

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie (NICC).

Gedragsgerichte competenties:

 • Je bent een enthousiaste teamplayer;
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen;
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig;
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie;
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest;
 • Je bent stressbestendig en in staat om kritiek te verwerken;
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van de dienst en je persoonlijke ontwikkeling;
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest.

Volgende competenties vormen een absolute voorwaarde:

 • Je hebt een goede kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken in de sociale wetenschappen en/of de juridische wetenschappen. Je kan dit aantonen aan de hand van publicaties en/of eerdere professionele ervaringen;
 • Je hebt een zeer goede kennis van je moedertaal (zowel mondeling als schriftelijk).

Volgende competenties vormen een meerwaarde:

 • Je hebt een goede kennis van het Frans;
 • Je hebt een goede kennis van het Engels;
 • Je hebt juridische vaardigheden, in het bijzonder met betrekking tot het vreemdelingenrecht;
 • Je beschikt over specifieke kennis wat betreft discriminatie in het algemeen en gendervraagstukken in het bijzonder;
 • Je beschikt over een goede kennis van de politionele instellingen, hun werking en praktijken;
 • Je hebt een goede kennis van Excel.
   

werkgever

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), Operationele Directie Criminologie, Administratief Centrum Botanique, 7e verdieping, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

De Operationele Directie Criminologie van het NICC heeft als opdracht onderzoek te verrichten dat van rechtstreeks nut is voor het strafrechtelijk beleid. De onderzoeken die door de operationele directie uitgevoerd worden hebben betrekking op diverse aspecten van het functioneren van het strafrechtelijk systeem, en dit in functie van de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid. Dit omvat zowel het preventief als repressief beleid, het beleid inzake de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, en het slachtofferbeleid.

Gebruik makend van verschillende onderzoeksmethoden, richt het onderzoek van de Operationele Directie Criminologie zich tot verschillende domeinen die elkaar vaak kruisen:

 • Justitiële databanken;
 • Oorzaken en aanpak van criminaliteit en deviantie;
 • Opsporings- en gerechtelijk onderzoek;
 • Justitie en management;
 • Herstelrecht;
 • Justitiehuizen;
 • Slachtoffers;
 • Het vervolgingsbeleid;
 • Het opleggen en uitvoeren van straffen en maatregelen;
 • Het beleid inzake jeugdbescherming en jeugddelinquentie.

Wat doet het NICC?

Het NICC is een wetenschappelijke federale instelling van de Staat binnen de FOD Justitie. Op vraag van de gerechtelijke overheden verrichten we onafhankelijk onderzoek:

 • De directie Criminalistiek identificeert en analyseert sporen van verdachten en modus operandi. Zo helpen we daders van misdrijven op te sporen en bewijslast op te bouwen.
 • De directie Criminologie onderzoekt hoe het strafrechtelijke systeem functioneert en hoe we het kunnen verbeteren.

Meer informatie kan je terugvinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.

 

arbeidsvoorwaarden

Deze selectie beoogt het opbouwen van een wervingsreserve die geconsulteerd kan worden tot op het einde van het kalenderjaar 2021. De personen die geselecteerd worden, kunnen gevraagd worden om verschillende soorten onderzoek te doen, in het kader van het werk van de Operationele Directie Criminologie van het NICC.

Een bijkomende gesprek kan georganiseerd worden door de Operationele Directie Criminologie om de meest geschikte kandidaat te selecteren voor een specifiek onderzoek.

De voorgestelde contracten zijn van bepaalde duur. Afhankelijk van het diploma van de laureaten zal de reservelijst geconsulteerd worden.

Meer info betreffende het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen : 25 FEBRUARI 2008, Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Corrigendum

Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan niet in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Interessante voordelen :

 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk (Financietoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel);
 • Een bedrijfsrestaurant;
 • Uitgebreide opleiding en talrijke mogelijkheden van ontwikkeling;
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering;
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie;
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding;
 • Flexibel uurrooster in een 38uren week;
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie;
 • Mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten op de site te Neder-Over-Heembeek.
   

deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma : je bent in het bezit van een Masterdiploma in:

 • Master in Criminologie
 • Master in Sociologie
 • Master in Psychologie
 • Master in Anthropologie
 • Master in de Sociale Wetenschappen
 • Master in de Rechten

Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen aan deze selectie onder voorbehoud indien :

 • Je bent afgestudeerd in een ander land dan België : Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor de eerste stap van de selectieprocedure.
 • Je hebt je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands : Afhankelijk van jouw situatie, moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
   

solliciteren

Solliciteren kan tot en met 13 januari 2020.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen indien je kandidatuur met motivatiebrief verstuurd werd via mail en:

 1. Volgende gegevens bevat:
  1.  Naam + Voornaam
  2.  Volledig adres
  3.  Geboortedatum
  4.  Rijksregisternummer
  5.  De functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient
  6.  Je motivatie voor de functie
 2. Vergezeld is van een CV die volledig en correct is en waaruit duidelijk de vereiste technische competenties blijken
 3. Vergezeld is van een kopie (scan) van uw diploma(s)
 4. Vergezeld is van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister. Indien de gemeente dit attest niet tijdig kan afleveren, wordt uw kandidatuur aanvaard onder voorbehoud van aflevering van het attest voor het einde van de selectie.
 5. Desgevallend vergezeld te zijn van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model dat u vindt op de website nicc.fgov.be;
 6. Desgevallend de eventuele publicaties en eventuele wetenschappelijke werken vermelden.

De kandidaturen dienen per mail ingediend te worden op crimino@just.fgov.be met pando@just.fgov.be in CC. De ontvangst van je kandidatuur zal worden bevestigd.

KANDIDATEN MET EEN HANDICAP : Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

SELECTIEPROCEDURE : De selectiecommissie beslist op basis van de door de kandidaten ingezonden dossiers welke van de ontvankelijke kandidaten zij het meest geschikt acht om de functie uit te oefenen. Indien de selectiecommissie het nuttig acht, kan zij de kandidaat vragen om bijkomende proeven af te leggen om zijn of haar geschiktheid voor de functie te beoordelen.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN : Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om in dienst te treden:

 • Belg zijn of burger van een land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • In het bezit zijn van het vereiste diploma
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
   

contactgegevens

Voor meer informatie kan u terecht bij : Operationele Directie Criminologie - Christophe Mincke - Christophe.mincke@just.fgov.be - +32 2 243 46 87