Administratief assistent HRM (M/V/X)

Vervangingscontract van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021
Startbaanovereenkomst (-26j)
Dienst Personeel & Organisatie - P&O

 1. Jobinhoud
 2. Plaats van tewerkstelling
 3. Profiel: Technische vaardigheden en persoonlijke competenties
 4. Verloning en andere voordelen
 5. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden
 6. Verloop van de selectie
 7. Hoe solliciteren ?  uiterste datum 02/08/2021 – interviews op 16/08/2021 
 8. Contact

 1. Jobinhoud 

De dienst P&O is een ondersteunende dienst met als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de juiste medewerkers opdat het NICC en al zijn diensten hun beoogde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

De dienst P&O beheert o.a. dossiers over:

 • de loopbanen (in samenwerking met Persopoint)
 • de verloning en de voordelen (in samenwerking met Persopoint)
 • het algemeen en wetenschappelijk statuut
 • de evaluaties
 • de verloven en afwezigheden (in samenwerking met Persopoint)
 • de rekrutering en de selecties
 • het onthaal
 • de opleidingen van het personeel

Als administratief assistent  :

 • ondersteun je de deskundige P&O in het dossierbeheer
 • voer je een reeks administratieve taken uit volgens de geldende procedures
 • beheer je het klassement en de archivering van de verschillende stukken van de dossiers
 • werk je aan een kwaliteitscontrole van de gegevens van de dienst P&O (personeelsdatabank)
 • bevorder je de teamgeest teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • werk je in een meertalige omgeving (FR/NL).

 2. Plaats van tewerkstelling  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Het NICC is een wetenschappelijke federale instelling van de Staat onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie.
Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:


 3. Profiel 

Technische vaardigheden 

 • PC vaardigheid

Niet vereist, wel een troef

 • basiskennis van personeelsbeheer, al dan niet bij de overheid
 • Kennis van het Frans vormt een pluspunt, aangezien je in een tweetalige omgeving werkt

Persoonlijke competenties

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie (NICC). Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een teamspeler. 
 • Je handelt integer en nauwgezet, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je boekt resultaten en neemt verantwoordelijkheid op voor de correctheid van je acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je kan zelfstandig werken mits de nodige instructies en opleiding.

 4. Verloning 

 • Administratief assistent : weddeschaal C1
 • Wedde: vanaf € 2070,91 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende geldelijke anciënniteit van de kandidaat
 • De aanwerving gebeurt in het kader van een startbaanovereenkomst (of Rosettacontract), dit is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.
 • Vervangingscontract van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021

Andere voordelen

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart

 5. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten  ten laatste op 01/09/2021 (voorziene datum van indiensttreding) ten minste houder zijn van een

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar OF
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs OF
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden OF
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.


 6. Verloop van de selectie 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Elke kandidaat met 60% van de punten wordt geschikt verklaard. De eerste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

Interview (+/- 45 min.) 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal waarschijnlijk plaatsvinden op 16 augustus 2021. - De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 02 augustus 2021.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden.

 7. Hoe solliciteren? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum  (02/08/2021)  te zijn ingediend.  Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en de leeftijd van 26 jaar niet hebt bereikt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar  pando@just.fgov.be  en moet :

 1. onderstaande gegevens vermelden :
  1. Naam
  2. Voornaam
  3. Volledig adres
  4. Geboortedatum
  5. Rijksregisternummer
  6. De functiebenaming van de functie 
 2. vergezeld zijn van onderstaande documenten 
  1. een volledig en correct CV;
  2. en motivatiebrief
  3. een kopie van diploma(s);
  4. een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


 8. Contact 

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Dienst P&O

0496 04 89 56

pando@just.fgov.be