Contractueel wetenschappelijk technisch adviseur laboratorium Drugs


IDENTIFICATIEGEGEVENS

 • Functiebenaming : Contractueel wetenschappelijk technisch adviseur laboratorium Drugs
 • Klasse, titel: SW1 - Contractueel assistent
 • Activiteitengroep: Activiteitengroep II
 • Organisatie: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
 • Dienst: Operationele Directie Criminalistiek, wetenschappelijke dienst Drugs & Toxicologie, labo Drugs

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling die afhangt van de Minister van Justitie. Zij heeft als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van justitie :

 • voor het opsporen van daders van misdrijven en de opbouw van de bewijslast (Criminalistiek)
 • voor een betere kennis van criminele fenomenen en de mogelijke aanpak ervan (Criminologie).

De operationele directie criminalistiek gebruiken wetenschap in dienst van het onderzoek naar de bij een misdaad betrokken personen en het samenstellen van de bewijslast. Hun opdrachten kunnen als volgt worden samengevat: 

 • het uitvoeren van expertises op vraag van de bevoegde gerechtelijke overheid;
 • het uitvoeren van afstappingen op vraag van de bevoegde overheid;
 • het creëren en beheren van forensische gegevensbanken (genetische data (DNA), ballistische gegevens, verven, drugs en precursoren,...);
 • meewerken aan de wetenschappelijke coördinatie van de laboratoria van de Federale Politie;
 • meewerken aan de vorming van mensen uit de gerechtelijke wereld;
 • het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om de kennis binnen het gebied van criminalistiek te bevorderen.

In het Laboratorium Drugs wordt onderzoek verricht betreffende het opsporen van verdovende middelen en psychotrope stoffen in verschillende overtuigingstukken van inbeslagnames. Daarnaast worden ook andere stoffen geanalyseerd, die in verband staan met drugs en de drugsscene. Het laboratorium voor drugs beschikt over de deskundigheid om op illegale productieplaatsen advies te geven over de gebruikte syntheseprocessen en de uitvoering van het nodige forensisch onderzoek ter plaatse.

Er wordt eveneens vergelijkend onderzoek verricht dat kadert in de ondersteuning van de veronderstelling dat er een verband is tussen partijen drugs (bijvoorbeeld afkomstig van een dealer en een klant of van een clandestien labo en een dealer). Een vergelijkend onderzoek gebeurt op basis van uitgebreide en nauwkeurige analysen van een groot aantal stalen die vervolgens statistisch verwerkt worden.

De wetenschappelijk technisch adviseur laboratorium drugs heeft als doel :

 • het ontwikkelen en organiseren van het beheer van het wetenschappelijk park van het laboratorium teneinde de validatie te verzekeren van de analysetechnieken van de stalen die aan expertise worden onderworpen
 • het verstrekken van een opleiding laboratoriumtechnieken aan de medewerkers teneinde de vereiste bekwaamheden van de medewerkers te verzekeren
 • het meewerken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om de kennis binnen het gebied van drugsanalyse en interpretatie van resultaten te bevorderen en dit in samenwerking met Belgische universiteiten en Europese partners.

KERNTAKEN

1 Als coördinator, het instaan voor de continue verbetering van de analyses in het labo teneinde de optimale werking van het labo te verzekeren met respect voor de geldende normen.
Dit omvat o.a. de volgende taken :

 • het zoeken naar nieuwe methodes toepasbaar in het labo die een wezenlijke verbetering van de analyses tot stand brengen en de implementatie ervan
 • het uitvoeren en begeleiden van de analyses in het labo
 • het schrijven, evalueren, nalezen en goedkeuren van (nieuwe) documenten, met oog op de norm en het streven naar een maximale kwaliteit van de analyses en taken
 • het labo begeleiden bij de continue verbetering, ook door het meehelpen implementeren van nieuwe methodes
 • het behandelen van klachten en vaststellingen in het kader van het QA
 • kennis nemen en het respecteren van de geldende procedures
 • het uitwerken van corrigerende acties en verbeterprojecten
 • opvolgen van ringtesten

2. Als beheerder, het inzamelen van de informatie betreffende de toestellen teneinde de uitrusting van het laboratorium doeltreffend te beheren.
Dit omvat o.a. de volgende taken :

 • kennis nemen van de geldende procedures en methodes en deze respecteren
 • het beheren van de databank van de toestellen van het laboratorium
 • het beheren van de bestellingen van de toestellen
 • het beheren van de onderhoudscontracten
 • het melden van elke anomalie of non-conformiteit aan de adjunct-kwaliteitsverantwoordelijke, gedetacheerd voor het laboratorium, aan het afdelingshoofd of aan de kwaliteitsverantwoordelijke

3. Als coördinator, het kritisch analyseren van de gegevens en informatie betreffende de toestellen en de methodes die in het laboratorium worden gebruikt teneinde de goede werking van de uitrusting te verzekeren.
Dit omvat o.a. de volgende taken :

 • het plannen van het onderhoud en de ijking van de toestellen
 • het verzekeren van het onderhoud van de toestellen (zelf of volgens de overeenkomst met de leverancier)
 • het opmaken van de bestekken
 • het uitvoeren van marktstudies
 • het ontwerpen van de implementatie van uitrusting in de laboratoria

4. Als expert/deskundige, het uitvoeren van de opstart en opvolging van technieken en toestellen teneinde over een gevalideerde en onderhouden uitrusting te beschikken.
Dit omvat o.a. de volgende taken :

 • het controleren van de aanwezigheid van schriftelijke werkinstructies voor een werk wordt aangevat
 • het uitvoeren van de validatie van nieuwe toestellen
 • het uitvoeren van de validatie van nieuwe methodes
 • toezien op het onderhoud dat door externe ondernemingen wordt uitgevoerd
 • het bijwonen van demonstraties van leveranciers

5. Als coach/intern opleider, het opleiden van de medewerkers inzake de verschillende technieken teneinde de vereiste bekwaamheden van de medewerkers te verzekeren.
Dit omvat o.a. de volgende taken :

 • het verzekeren van de opleiding laboratoriumtechnieken (basis- en voortgezette opleiding) voor de leden van het laboratorium
 • het identificeren van de opleidingsbehoeften van de medewerkers
 • het geven van interne informatie en technische raad aan de leden van het laboratorium
 • het evalueren van de opleidingen die de medewerkers hebben gevolgd

6. Als medewerker, opdrachten zodanig uitvoeren teneinde te verzekeren dat de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen) worden toegepast.
Dit omvat o.a. de volgende taken :

 • het kennisnemen en het naleven van de normen en kwaliteitsprocedures van het accreditatiesysteem
 • het signaleren van vaststellingen aan de QA verantwoordelijke of een QA-assistent
 • meehelpen aan de implementatie van het kwaliteitssysteem (inclusief redactie, controle en goedkeuring documenten)

HIERARCHIE

De gerechtelijk deskundige Drugs heeft als chef: Hoofd van de wetenschappelijke dienst Drugs en Toxicologie binnen de operationele directie Criminalistiek


SPECIALE BEKWAAMHEDEN EN VEREISTEN

Diploma

 • Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e of 3e cyclus) in een wetenschappelijke richting, of equivalent

Bijkomende vereisten en absolute voorwaarde voor aanwerving : 

 • Bereid zijn deel te nemen aan afstappingen, ook buiten de ‘normale werkuren’ en deel uit te maken van een actieve wachtdienst.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en bereid zijn de dienstvoertuigen van het NICC te besturen.

Technische vaardigheden - Kennis van volgende laboratoriumtechnieken : 

 • Analytische kennis op het gebied van infrarood spectroscopie (IR), gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en gaschromatografie-vlamionisatiedetectie (GC-FID) en de validatie van deze technieken;
 • Een aantoonbare praktische ervaring (minstens 6 maanden) met ten minste twee van voornoemde analytische technieken;
 • Kennis van farmaceutische analyse
 • Affiniteit met labautomatisering en dataverwerking
 • vlot kunnen werken met de standaard pakketten van Microsoft Office
 • Ervaring met werken in een geaccrediteerde omgeving (ISO 17025) is een plus
 • Op een correcte manier en begrijpelijk schriftelijk kunnen rapporteren over resultaten van de analyse.
 • Wetenschappelijke competenties en/of methodologische bagage bezitten zowel op het gebied van kwalitatief als kwantitatief onderzoek

Persoonlijke competenties : 

 • Samenwerken: Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienstoverschrijdend delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Dienstbaarheid: Geloofwaardigheid verwerven door ten dienste te staan van de (interne) klant, hem/haar steeds met respect te behandelen en zijn/haar vragen steeds op een transparante, integere en objectieve wijze behandelen.
 • Loyaal handelen: Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen beslissingen met behoud van een constructief kritische geest ten overstaan van die beslissingen
 • Resultaatgerichtheid tonen: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen.
 • Zichzelf ontwikkelen: Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.
 • Conceptualiseren: Conceptueel denken en de concepten vertalen in werkbare oplossingen.
 • Organiseren: pro-actief stellen van objectieven, het nauwgezet uittekenen van plannen en het organiseren van activiteiten.
 • Coachen/ontwikkelen: Het begeleiden van medewerkers in hun groei en het gericht advies geven aan medewerkers over hun functioneren.
 • Adviseren: Gericht advies geven aan anderen, hun beslissingen ondersteunen en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Doelstellingen halen: Het beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten voor de organisatie te boeken en de organisatieobjectieven te behalen. 

BIJKOMENDE INFORMATIE

Aard en duurtijd van de opleidingen :

 • On the job training en formele opleidingen
 • Deze opleiding omvat interne, externe en internationale opleidingen.

Verloning

 • Je wordt aangeworven als contractueel wetenschappelijk assistent met een contract van bepaalde duur met de bijhorende weddenschaal SW1 (hoger onderwijs van het lange type 2de cyclus).
 • De minimum aanvangswedde is 3173,42€ (SW10) bruto per maand of 3464,59 (SW11) bruto per maand (reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat.
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan ook in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit.

Interessante voordelen

 • mogelijkheid tot het genieten van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (te volgen tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Bereikbaarheid

De ondersteunende diensten en de operationele directie Criminalistiek van het NICC bevinden zich op de Vilvoordsesteenweg 100 te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), langs het kanaal. De gebouwen zijn bereikbaar met de wagen (vlakbij de “Grote Ring”, u vindt een plan op de website van het NICC, in de afdeling “Info - contact”) en met het openbaar vervoer.

Bereikbaar met het openbaar vervoer

 • bus 57 (halte Linkeroever) : duur +/- 20 minuten
 • bus 47 (halte Peter Benoît of Heembeek): +/- 15 minuten te voet
 • Tram 3 of 7 (halte Van Praet of Heembeek) : +/- 15 minuten te voet

TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden: Op de uiterste inschrijvingsdatum (02/06/2020) moeten de kandidaten:
 1. Ten minste houder zijn van einddiploma Licentiaat of Master in een wetenschappelijke richting, na ten minste vier (4) jaar studie, uitgereikt door een Belgische universiteit,  door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld    ​
  Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.

  • Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s
  • Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je: ​
   • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid. Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor het einde van de selectieprocedure. Meer info over de erkenning via NARIC-Vlaanderen vind je via : http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl
   • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
 2. Voldoen aan de bijkomende vereisten  : u dient een kopie voor te leggen van uw rijbewijs en een verklaring te ondertekenen.
 3. De technische vaardigheden bezitten die noodzakelijk zijn voor de functie.
 4. De gevraagde persoonlijke competenties kunnen bewijzen.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Hoe solliciteren?
Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen indien je kandidatuur via mail verstuurd werd op volgend adres : pando@just.fgov.be.

Een bevestigingsmail van ontvangst wordt u binnen de 5 werkdagen na afloop van de sollicitatieperiode gestuurd.

Je kandidatuur moet minstens volgende elementen bevatten om geldig te zijn ingediend:

 1. volgende inlichtingen te vermelden:
  • Naam
  • Voornaam
  • Volledig adres
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
 2. vergezeld te zijn van een CV dat volledig en correct is, met vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke werken en waaruit duidelijk de technische vaardigheden en competenties blijken noodzakelijk voor de uitoefening van de functie;
 3. vergezeld te zijn van een kopie van uw diploma(s)  evenals de elektronische kopie van eventuele publicaties en eventuele wetenschappelijke werken;
 4. vergezeld te zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister (Indien de gemeente dit attest niet tijdig kan afleveren, wordt uw kandidatuur aanvaard onder voorbehoud van aflevering van het attest voor het einde van de selectie.);
 5. desgevallend vergezeld te zijn van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model dat u vindt op de website nicc.fgov.be (Indien u deze attesten niet tijdig ontvangt, wordt uw kandidatuur aanvaard onder voorbehoud van aflevering ervan voor het einde van de selectie.);
 6. Bij voorkeur reeds een kopie van uw rijbewijs bevatten.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

Zoniet zal met uw kandidatuur geen rekening worden gehouden.

 • Voor meer informatie met betrekking tot de functie kan u terecht bij Dr. Gert De Boeck, Directeur – generaal a.i. en operationeel directeur Criminalistiek van het NICC, via het telefoonnummer 02 240 05 00 (telefooncentrale).
 • Voor meer informatie wat betreft de arbeidsvoorwaarden (statuut en bezoldiging) kan u terecht bij de dienst P&O van het NICC op het telefoonnummer 02 240 04 74 

SELECTIEPROCEDURE

 1. De jury bepaalt welke kandidaten van de ontvankelijke kandidaturen zij het meest geschikt acht om de functie uit te oefenen op basis van het door de kandidaten ingezonden dossier.
 2. Indien de jury het noodzakelijk acht, kan zij de kandidaat vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die zij bepaalt om de geschiktheid voor de functie te beoordelen.
 3. De kandidaten die in aanmerking werden genomen, worden uitgenodigd om voor de jury te verschijnen. Deze mondelinge proef bestaat uit een interview dat de evaluatie van de professionele competenties in overeenstemming met de functievereisten, alsook de motivatie, de interesses en de affiniteit met het werkterrein beoogt.