-A +A

Diensthoofd voor de Afdeling Mechanische Ballistiek (m/v/x)

Statutair – NIV SW2 – diensthoofd
Operationele Directie Criminalistiek, afdeling Ballistiek
Activiteitengroep II : Wetenschappelijke dienstverlening


 1. Positie van de functie binnen de instelling 

Activiteitengroep : Activiteitengroep II : Wetenschappelijke dienstverlening

Wervingsklasse : SW2

Operationele directie/dienst/toegewezen team : Operationele Directie Criminalistiek, afdeling Mechanische Ballistiek (BAL)


 2. Inhoud van de functie 

In de afdeling Mechanische Ballistiek worden analyses uitgevoerd op wapens en munitie,  weggevijlde nummers gerestaureerd en kogels en hulzen met de data uit de nationale ballistische gegevensbank vergeleken.

Bij een gerechtelijk onderzoek naar een vuurwapenincident moet vaak bepaald worden of aangetroffen kogels en hulzen afgevuurd werden met een bepaald vuurwapen. Onze gerechtsdeskundigen kunnen het gebruikte vuurwapen identificeren aan de hand van de karakteristieke sporen op de huls en het projectiel die ontstaan bij het afvuren van een patroon.

Het diensthoofd voor de afdeling mechanische ballistiek stuurt de medewerkers aan en organiseert en superviseert hun dagelijkse werkzaamheden om een efficiënte en continue werking van het team te garanderen en zodoende de gegeven operationele doelstellingen te behalen.

2.1 Doelstelling van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling

De opening van de functie hangt samen met het project “verhoging van de efficiëntie van de Nationale Ballistische Gegevensbank “. Het betreft de uitrol van een vernieuwde aanpak van de verwerking van overtuigingsstukken van ballistische aard, met name vuurwapens en munitie in het kader van de uitvoering van de omzendbrief nr. 03/2021 van de minister van Justitie en het College van het openbaar ministerie. Door meer kogels, hulzen en vuurwapens op te nemen in de Nationale Ballistische Gegevensbank kunnen meer zaken waarbij vuurwapens zijn betrokken worden opgelost.

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten met bewijsmateriaal en biologische matrices. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. U wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.

2.2 Resultaatsgebieden

Concreet houdt dit in:

 • Je rapporteert over voortgang en resultaten en signaleert knelpunten.
 • Je leidt, begeleidt en coacht je team in de richting van de organisatiedoelstellingen, door de competenties van medewerkers correct in te schatten, deze te laten ontwikkelen en in te zetten en door samenwerking aan te moedigen.
 • Je stuurt medewerkers aan door het geven van duidelijke instructies, opvolgen en bijsturen van taken en resultaten.
 • Je erkent de kwaliteiten van medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen. 
 • Je voert onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten uit in samenwerking met Belgische universiteiten en Europese forensische laboratoria om de kennis binnen het gebied van mechanische ballistiek te vergroten.
 • Je volgt het creëren, voeden en onderhouden van forensische gegevensbanken in het domein ballistiek op.
 • Je voert beleidsondersteunend werk uit door wetenschappelijk onderbouwde adviezen over te maken aan de bevoegde ministers en hun beleidscel.
 • Je evalueert huidige procedures en formuleert nieuwe voorstellen ter verbetering van de werking van de dienst Ballistiek.
 • Je volgt nieuwe (wetenschappelijke) mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van ballistiek in forensisch onderzoek op.
 • Je werkt actief mee aan het adviseren en opleiden van de politiediensten en de gerechtelijke instanties om zo bij te dragen tot de goede afhandeling van de expertises.
 • Je voert al je taken uit met respect voor de regels van kwaliteit en veiligheid, dus volgens de kwaliteitsprocedures in het accreditatiesysteem.

 3. Plaats van tewerkstelling 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC),  Vilvoordsesteenweg 100, 1000 Brussel

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling, onder rechtstreeks gezag van de minister van Justitie, verbonden aan de FOD Justitie.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie. We bieden een unieke, multidisciplinaire werkomgeving aan. Onze teams staan voor veel boeiende uitdagingen met grote maatschappelijke impact :

- De operationele directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
- De operationele directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.
- De directie Ondersteunde Dienst steunt de Directeur-Generaal van het NICC bij het beheer van de humanresources (P&O), de begroting & de boekhouding, de informatie- en communicatietechnologie, het facility management en het veiligheidsbeleid.

De operationele directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • Forensisch advies
 • Evidence Reception & Coordination
 • Nationale DNA-databanken
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium genetische identificatie
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek
  • Dienst Digitale Informatie

De openstaande vacature is binnen de operationele directie Criminalistiek, dienst Mechanische Ballistiek

Meer informatie is te vinden op onze internetsite: www.nicc.fgov.be.


 4. Competentieprofiel 

4.1 Vereiste diploma’s en opleidingen

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum - 24/09/2023 - ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e of 3e cyclus: master, licentiaat,(industrieel) ingenieur, doctor) in de wetenschappen (vb. elektromechanica, fysica, elektronica, elektriciteit, forensische wetenschappen….) uitgereikt door een Belgische universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.

Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Homepage | Werkenvoor.be om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.

4.2 Technische kundigheden

 • Je bezit een ervaring van minstens 4 jaar in het leiden van een team.
 • Je kan uitstekend samenwerken met de directie, collega's en medewerkers.
 • Je hebt een basiskennis inzake databanken.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en bent bereid een dienstvoertuig te gebruiken.

Niet vereist, wel een troef 

 • Je hebt kennis van vuurwapens en vuurwapens hanteren schrikt u niet af.
 • Je hebt ervaring in fotografie, macro- en /of microscopie.
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving tewerkgesteld wordt, is de kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een basiskennis Engels (wetenschappelijk taal).
 • Je hebt ervaring met het werken in een ISO 17025 en/of ISO 9001 omgeving.

4.3 Generieke competenties

Bijkomende vereisten 

 • Je hebt minstens 4 jaar nuttige wetenschappelijke ervaring in een soortgelijke functie, die als wetenschappelijke anciënniteit kan gevaloriseerd worden in de zin van het statuut (artikel 7§2, 1° en 2° van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen). Deze ervaring dient te worden aangetoond door middel van het uniform CV-model en de nodige attesten.

EN

 • je moet houder zijn van een doctoraat in een domein dat aansluit bij de forensische wetenschappen. In dit geval hoef je de geïnformatiseerde matrix “Natuur- en biomedische wetenschappen” niet in te vullen.
  OF
 • Je moet relevante verwezenlijkingen hebben verricht, bewezen aan de hand van de geïnformatiseerde matrix “Natuur- en biomedische wetenschappen” activiteitengroep II² (met bewijsstukken)

Persoonlijke competenties 

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je leidt, begeleidt en coacht je team in de richting van de organisatiedoelstellingen, door de competenties van medewerkers correct in te schatten, deze te laten ontwikkelen en in te zetten, door samenwerking aan te moedigen.
 • Je erkent de kwaliteiten van medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
 • Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je begeleidt de klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 • Je bekijkt situaties vanuit niet voor de hand liggende perspectieven.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je klanten en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest en wenst op de hoogte te blijven van de vooruitgang binnen het forensisch onderzoek.

 5. Arbeidsvoorwaarden 

 • Je wordt aangeworven als statutair werkleider in proefperiode met als titel diensthoofd mechanische ballistiek en de bijhorende weddeschaal SW21
 • Minimumwedde: vanaf € 5.313 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat.
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie met een maximum van 4 jaar.

Andere voordelen :

 • Flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+  
 • Mogelijkheid tot bekomen van een taalpremie
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot bekomen van een vergoeding voor telewerk van max 50 €/maand

 6. Verloop van de selectie 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
Uit de ontvankelijke sollicitaties bepaalt de jury welke kandidaten het meest geschikt worden geacht voor de te vervullen functie, met een maximum van 5 per vacante betrekking.

Deze beslissing wordt genomen op basis van het door de kandidaten ingediende dossier.

Praktische test
Indien de jury het noodzakelijk acht, kan zij de kandidaten vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die zij bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen. Kandidaten die niet verschijnen, worden automatisch uitgesloten van de rest van de selectieprocedure.

Hoorzitting          
Kandidaten (maximum 5) die zijn geselecteerd, worden per brief uitgenodigd om voor de jury te verschijnen, met vermelding van de datum en plaats van het interview. Een kandidaat die niet verschijnt, wordt automatisch uitgesloten van de rest van de selectieprocedure. De kandidaat die niet is verschenen op de hoorzitting en die een gegronde reden kan laten gelden, kan, binnen tien dagen na de datum van voornoemde hoorzitting, toch vragen om door de jury te worden gehoord. Hij stuurt zijn met redenen omklede verzoek aan de voorzitter van de jury die de aangevoerde reden beoordeelt.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

 7. Hoe solliciteren ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum  - 24/09/2023 - te zijn ontvangen. 
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

Alle kandidaten krijgen een ontvangstbevestiging per mail.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, nationaliteit en de functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient, vermelden, 
 2. vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct standaard CV (verkrijgbaar via de website van het NICC of op aanvraag via pando@just.fgov.be), inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken,
 4. Vergezeld zijn van een kopie van de doctoraatstitel in een domein dat aansluit bij de forensische wetenschappen OF een volledig ingevulde geüniformeerde matrix “Natuur- en biomedische wetenschappen” activiteitengroep II ², volgens het model dat ter beschikking staat op de website van het NICC, met bijbehorende bewijsstukken.
 5. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s) , evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken,
 6. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,
 7. vergezeld zijn van attesten om vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel).

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


 8. Contact 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij  
  de Operationeel Directeur Criminalistiek, Dr. Gert De Boeck via+32 (0)2 240 05 00 - gert.deboeck@just.fgov.be.
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden, verloning en voorwaarden kan je terecht bij
  de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.

OF je kan de desbetreffende Koninklijke en Ministeriële Besluiten consulteren:

 • het KB van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen
 • het KB van 25 februari 2008 tot vaststelling van het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen
 • het MB van 17 september 2012 tot vaststelling van de geïnformatiseerde matrix als bedoeld in artikel 39, § 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen
   

² MB 17 SEPTEMBER 2012. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de geïnformatiseerde matrix als bedoeld in artikel 39, § 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

Matrix “Natuur- en biomedische wetenschappen” activiteitengroep II : Als resultaat van de geïnformatiseerde matrix moet de kandidaat in totaal minstens 200 punten behalen, waarvan 120 punten naar keuze voor publicaties van wetenschappelijke dienstverlening , projecten van wetenschappelijke dienstverlening, wetenschappelijke gemeenschap en kennisoverdracht van wetenschappelijke dienstverlening en 80 voor specifieke output van wetenschappelijke dienstverlening die verband houden met de activiteiten van de operationele directie criminalistiek van het NICC. Meer info en het model op de website van het NICC - https://nicc.fgov.be/personeel