-A +A

Forensisch administratief deskundige (m/v/x)

Rosetta contract* van bepaalde duur tot 31/12/2023 – niveau B (Bachelor)
Verschillende diensten van het NICC

* We bieden deze functie aan onder de vorm van een startbaanovereenkomst (Rosetta). Aan dit contract zijn leeftijdsvoorwaarden (-26 jaar) verbonden, je krijgt een voltijds contract bepaalde duur dat ten einde loopt op 31/12/2023 of tot het einde van het kwartaal waarin je de leeftijd van 26 jaar bereikt (indien dit voor 31/12/2023 is).


 1. JOBINHOUD 

Het voornaamste doel van de administratief deskundige is het in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk uitvoeren van de toevertrouwde taken, die variëren in functie van de dienst waar de sollicitant zal tewerkgesteld worden.

Het NICC, het forensisch instituut van de Federale Overheid heeft verschillende boeiende functies in volgende diensten:

 • Het laboratorium Genetische Identificatie (DNA)/ de forensische laboratoria*
  Deze diensten identificeren en analyseren sporen van verdachten en modus operandi. Zo helpen ze daders van misdrijven op te sporen en bewijslast op te bouwen.
  De forensisch administratief deskundige beheert en handelt autonoom dossiers af of minstens een aantal opeenvolgende stappen binnen een dossier.

  • Ingeven van onderzoeksdossiers van het labo (bv. Vorderingen) in de software
  • Beheren van overtuigingsstukken
  • Overtuigingsstukken bewaren onder de juiste omstandigheden
  • Voorbereiden van documenten die in relatie staan met de dossiers
  • Communicatie met interne diensten en externe partners
    
 • De dienst Evidence Reception Coordination (ERC)*
  Binnen het NICC zorgt deze dienst voor de interne coördinatie van de overtuigingsstukken.
  Taken van de forensisch administratief deskundige zijn o.a. :

  • Plannen van de chauffeurdienst zodat het ophalen en terugzenden van de overtuigingsstukken efficiënt verloopt
  • In ontvangst nemen van overtuigingsstukken en documenten en controleren of ze voldoen aan de acceptatiecriteria
  • Structureren van informatie gerelateerd aan overtuigingsstukken door gebruik te maken van de centrale databank
  • Opmaak van dossiers voor facturatie van expertises
  • Communicatie met interne diensten en externe partners
    
 • De dienst Personeel en Organisatie (P&O)
  Door je gedrevenheid en kennis zorg jij er mee voor dat het NICC/INCC de juiste medewerkers aantrekt, dat alle directies, laboratoria en diensten hun opdrachten kunnen uitvoeren met gemotiveerde en correct opgeleide en beloonde medewerkers!
  Je opdracht kort samengevat is : Human Resources management voor alle medewerkers van het NICC samen met je collega’s
  Concreet houdt dit in:

  • Je bent het aanspreekpunt voor vragen van personeelsleden en partners over HR-materies, denk aan verloven en afwezigheden, opleiding en evaluatie, contracten en statuten …
  • Je bent contactpersoon voor de dienst P&O bij de verschillende interne en externe partners (Selor, BOSA, PersoPoint, FOD Justitie …)
  • Je beheert proactief de P&O gerelateerde documenten, informatie en processen
  • Je zorgt, al dan niet in samenspraak met de communicatieverantwoordelijke, voor de informatie overdracht van de belangrijke en/of nieuwe informatie van de directie, de federale overheid of andere partners
  •  Je maakt en geeft presentaties aan diensthoofden en personeelsleden betreffende de HRmateries
  • Je staat mee in voor het beheer van personeelsdata en je levert rapporten en datasets aan.
  • Je bereidt de selecties voor, neemt eraan deel en werkt het ontwerp van processen-verbaal uit
  • Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de kandidaten / stagiairs / personeelsleden en zorgt voor de coördinatie van de interacties met de andere personen die in de processen interveniëren
  • Je bouwt een netwerk uit binnen de verschillende directies en diensten

* De functies DNA/forensisch laboratoria en ERC worden beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten met bewijsmateriaal en biologische matrices. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. U wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.
Om te voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen binnen het NICC, zal gevraagd worden uw DNA af te staan om opgenomen te worden in de databank intervenanten (medewerkers van het NICC). Gezien deze functies specifiek het manipuleren van bewijsstukken vereisen, zal het NIET afstaan van DNA de aanwerving ongedaan maken.


 2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel. 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheid onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie. Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele Directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele Directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.
 • De directie Ondersteunde Dienst steunt de Directeur-Generaal van het NICC bij het beheer van de human resources (P&O), de begroting & de boekhouding, de informatie- en communicatietechnologie, het facility management en het veiligheidsbeleid.

 

De operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • Forensisch advies
 • Nationale DNA-databanken
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
 • Laboratorium genetische identificatie
 • Laboratorium microsporen & entomologie
 • Laboratorium toxicologie
 • Laboratorium drugs 
 • Laboratorium materiaalonderzoek
 • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
 • Laboratorium mechanische ballistiek

De operationele Directie Criminologie stelt onderzoekers aan om criminologische studies uit te voeren die licht moeten werpen op bepaalde criminaliteits fenomenen en die moeten bijdragen tot een beter begrip van het strafrechtstelsel, met name door de werking van de openbare diensten van Justitie te bestuderen. De studies zijn bedoeld ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid en om voorstellen te doen ter verbetering van de werking van de autoriteiten, zowel op het gebied van repressie als van preventie. De operationele Directie Criminologie is ook onderworpen aan een openbaredienstverplichting, die tot doel heeft de ambtenaren, het politiek personeel en de samenleving in haar geheel te informeren over criminologische kennis

Meer informatie is te vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.


 3. PROFIEL 

Technische vaardigheden :

 • Je hebt kennis van de standaardpakketten van Microsoft Office.
 • Je bezit goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Je bezit goede schriftelijke communicatievaardigheden

Niet vereist, wel een troef :

 • Kennis van het Frans is een pluspunt aangezien je in een tweetalige werkomgeving tewerkgesteld wordt.

Opgelet : Een gedegen motivatie is zeer belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kun je voor deze selectie niet slagen.

Persoonlijke competenties :

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je begeleidt de klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je klanten en je persoonlijke ontwikkeling. 

 4. VERLONING 

 • Administratief statuut : weddeschaal B1
 • Wedde : vanaf € 2.745 bruto per maand (aan de huidige index).

Andere voordelen :

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • Flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 Dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart

 5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum (04/02/2023) ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: 

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus) (vb. graduaat, professionele bachelor) aan een Belgische hogeschool of universiteit

Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma zal behalen voor 15/03/2023.

Je kan dan deelnemen onder voorbehoud van slagen voor het gevraagde diploma.

Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België/: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.


 6. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 15 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Praktische test (+/- 45 min.)   
Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef waarbij je gevraagd wordt een technische bespreking of uitwerking te maken m.b.t. de problematiek zoals vermeld in de paragrafen Jobinhoud en/of Profiel. Hiertoe zal tijdens de proef naast de opgave, bijkomende inleidende informatie ter analyse ter beschikking gesteld worden.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er kan gevraagd worden naar een toelichting ivm je antwoorden in de praktische test. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De praktische test en het interview zullen waarschijnlijk plaatsvinden vanaf de week van 13/02/2023, op het NICC.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 07/02/2023.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

 7. HOE SOLLICITEREN ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum  - 04/02/2023 - te zijn ontvangen. 
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, nationaliteit en de functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient vermelden, 
 • vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 • vergezeld zijn van een volledig en correct CV,
 • vergezeld zijn van een kopie van diploma(s),
 • vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


 8. CONTACT 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie, verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.