Forensisch deskundige (M/V/X) : MATERIAAL ONDERZOEK


1. FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als forensisch deskundige werk je mee in gerechtelijke dossiers. Er wordt beroep gedaan op je wetenschappelijke expertise om magistraten bij te staan bij hun waarheidsbevinding. In hun opdracht en in nauwe samenwerking met de politie analyseer je sporen en referentiemateriaal in het laboratorium en rapporteer je je bevindingen. In voorkomend geval kan je opgeroepen worden voor de rechtbank om je bevindingen toe te lichten tijdens het proces.

We  verwachten van de forensisch deskundige dat hij/zij up to date is met de laatste ontwikkelingen binnen het expertisedomein, nauwe contacten onderhoudt met internationale collega’s en meewerkt aan de opleiding en vorming van zowel de politiediensten op het terrein als onze partners uit de gerechtelijke wereld. Er is eveneens de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderzoeksprojecten.

Het forensisch materiaalonderzoek op het NICC omvat verf-, textielvezel- en kruitrestonderzoek.

De afdeling Materiaalonderzoek is op zoek naar iemand die zich verdiept/specialiseert in het forensisch verfonderzoek. Verfsporen worden vaak aangetroffen bij inbraak. Graffiti-vandalisme, camouflage van voorwerpen met behulp van spuitlakken zijn ook veel voorkomende dossiers. Maar ook bij een verkeersongeval kan verf een belangrijke rol spelen, en worden overgedragen van de betrokken voertuigen naar een aangereden slachtoffer en/of voertuig. Analyse en vergelijking van al deze sporen kan zeer nuttige informatie opleveren bij het ophelderen van het misdrijf.


2. KERNTAKEN 

- Als deskundige het verwezenlijken en/of coördineren van de deskundigenonderzoeken (administratieve, technische en wetenschappelijke aspecten) binnen de opgelegde termijn

Mogelijke taken

 • zich informeren over de context van de zaak. Dit kan door middel van contacten met de federale politie, de opdrachtgevende magistraat of met een forensisch adviseur.
 • advies verlenen omtrent de haalbaarheid van een opdracht
 • beschikbaar zijn voor de forensisch adviseur en magistraten om de onderzoeksmogelijkheden binnen een gerechtelijk dossier te bespreken
 • aanwezig zijn bij overlegvergaderingen
 • het analyseren of laten analyseren van de overtuigingsstukken
 • het opstellen en goedkeuren van expertiseverslagen en eventueel getuigen voor de rechtbank in het kader van deskundigendossiers

- Als kennisbeheerder het delen van zijn/haar kennis en ervaring met interne en externe collega’s teneinde het kennisniveau van de organisatie te handhaven en te verhogen

Mogelijke taken

 • het vertegenwoordigen van het instituut bij nationale en internationale instellingen en meetings (1 à 2 keer per jaar)
 • het geven van presentaties tijdens deze meetings
 • medewerking verlenen aan de Europese databank voor autolakken (EUCAP)

- Als coach het opleiden van nieuwe medewerkers of meewerken aan hun opleiding teneinde de nodige competenties van de medewerkers verzekeren

Mogelijke taken

 • het identificeren van de opleidingsnoden van de medewerkers
 • voorzien in een passende training voor de medewerkers
 • het voortdurend evalueren van de competenties die de medewerkers verwerven in functie van hun interne opleiding en het evalueren van de door de medewerkers gevolgde opleidingen
 • het superviseren van de stagewerken
 • het meewerken aan de werving van het personeel van de dienst

- Als lesgever het opleiden van de politiediensten en de gerechtelijke instanties

Mogelijke taken

 • meewerken aan de opleiding voor magistraten
 • meewerken aan de opleiding voor de Technische en Wetenschappelijke Politie

- Als medewerker opdrachten zodanig uitvoeren teneinde te verzekeren dat de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen) worden toegepast.

Mogelijke taken

 • het kennisnemen en het naleven van de normen en kwaliteitsprocedures van het accreditatiesysteem
 • het signaleren van vaststellingen aan de QA verantwoordelijke of een QA-assistent
 • meehelpen aan de implementatie van het kwaliteitssysteem (inclusief redactie, controle en goedkeuring documenten)

3. PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Het Laboratorium voor Materiaalanalyse is één van de twee laboratoria die deel uitmaken van de Algemene Afdeling Analytische Chemie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Al bijna 25 jaar voert dit laboratorium op verzoek van de rechterlijke macht expertises uit op het gebied van onderzoek en karakterisering van materialen, en meer in het bijzonder van verf, vezels en textiel, kruitresten en veiligheidsinkten. Hiervoor maakt het laboratorium voornamelijk gebruik van optische microscopie, elektronenmicroscopie gekoppeld met röntgenanalyse, infraroodspectroscopie, Raman-spectroscopie en MSP (UV-Vis) microspectrofotometrie.
Dit laboratorium werkt nauw samen met de forensische adviseurs van het INCC en de technische en wetenschappelijke laboratoria van de federale politie.


4. PROFIEL 

Technische vaardigheden : Kennis van de technieken van het labo Materiaal Onderzoek:

 • Je hebt een solide basis in de analytische chemie
 • Je hebt aantoonbare ervaring met infraroodspectroscopie  
 • Informaticakennis: MS Office
 • Je kan op een correcte manier en begrijpelijk wijze de resultaten van de analyse rapporteren

Niet vereist, wel een troef

 • Ervaring in optische microscopie en/of Raman spectroscopie
 • Kennis van het onderzoeksdomein verf
 • Kennis van de norm ISO 17025
 • Werkervaring in een geaccrediteerde omgeving
 • Kennis van het Frans vormt een pluspunt, aangezien je in een tweetalige omgeving werkt

Persoonlijke competenties

 • Resultaatgerichtheid tonen : De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen.
 • Zich vervolmaken : Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.
 • Stressbestendigheid tonen : Het beschikken over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en om kritiek te verwerken.
 • Samenwerken : Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienstoverschrijdend delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Communicatief zijn : beschikken over communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Integriteit: in staat zijn om gevoelige informatie op een integere en discrete wijze te behandelen.

5. VERLONING 

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW10
 • Wedde : vanaf € 3112,25 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan niet in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Andere voordelen

 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Bijkomende informatie - aard en duurtijd van de opleidingen 

On the job training en formele opleidingen
Deze opleiding omvat interne, externe en internationale opleidingen.


6. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten :

 1. Ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's:

  Doctor of Master of Science: Scheikunde; Doctor of Master in de Forensische Wetenschappen; Master: Bio-ingenieur; Industrieel Ingenieur, na ten minste vier (4) jaar studie,
  uitgereikt door een Belgische universiteit, door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld     ​​​

  Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.
  Je kan eveneens deelnemen indien ​je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
  Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor de eerste stap van de selectieprocedure
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
   

 2. De technische vaardigheden bezitten die noodzakelijk zijn voor de functie.
   
 3. Wetenschappelijke competenties en methodologische bagage hebben, zowel op het gebied van kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
   
 4. De gevraagde persoonlijke en technische competenties kunnen bewijzen.

7. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Elke kandidaat met 60% van de punten wordt geschikt verklaard. De eerste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

Praktische test (+/- 45 min.)
Vóór het interview krijg je een praktische proef waarbij je verfsporen zult manipuleren en vergelijken (kleurvergelijking) onder een macroscoop.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Interview (+/- 45 min.) 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

8. HOE SOLLICITEREN 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum 30/04/2020 te zijn ingediend.  Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar sebastien.charles@just.fgov.be en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. vermelding van onderstaande gegevens:
  1. Naam
  2. Voornaam
  3. Volledig adres
  4. Geboortedatum
  5. Rijksregisternummer
    
 2. De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
   
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke werken;
   
 4. vergezeld zijn van een motivatiebrief
   
 5. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken;
   
 6. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister;
   
 7. desgevallend vergezeld zijn van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website nicc.fgov.be;
   
 8. bij voorkeur vergezeld zijn van een ingevuld standaard-CV, zoals beschikbaar op de website van het NICC.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


9. CONTACT 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij Kyra Lunstroot op het telefoonnummer 02 243 46 26.

Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst Personeel & Organisatie van het NICC op het telefoonnummer 02 240 04 74.