Gerechtelijk deskundige DNA databanken (M/V/X)

Contract onbepaalde duur

 1. Jobinhoud
 2. Plaats van tewerkstelling
 3. Profiel: Technische vaardigheden en persoonlijke competenties
 4. Verloning en andere voordelen
 5. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden
 6. Verloop van de selectie
 7. Hoe solliciteren ? uiterste datum 26/09/2021
 8. Contact

1. JOBINHOUD 

De nationale DNA-gegevensbanken trachten om personen die betrokken zijn bij een misdrijf te identificeren aan de hand van overeenkomsten tussen DNA-profielen. Het gaat om een vergelijkend onderzoek van DNA-profielen overgemaakt door erkende DNA-laboratoria. Deze DNA-profielen kunnen opgesteld zijn zowel vanaf sporen gevrijwaard op een plaats delict of vanaf stalen afgenomen bij personen veroordeeld voor of verdacht van een bepaalde misdaad.

Sinds juli 2018 worden ook DNA-profielen opgesteld vanaf stoffelijke resten, vanaf sporen van een vermiste persoon, of van de verwanten van een vermiste persoon geregistreerd en vergeleken in de nationale DNA-databanken. Dit om niet geïdentificeerde stoffelijke resten te identificeren of om een vermiste persoon op te sporen.

Je opdracht is kort samengevat:
in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk uitvoeren van de toevertrouwde expertiseopdrachten zijnde vergelijkingen uitvoeren op genetische profielen verkregen van de erkende DNA-laboratoria en bekomen resultaten evalueren.

Concreet houdt dit in:

 • Je beheert en verwerkt DNA-profielen op het niveau van de DNA-databanken met het oog op een beslissing, zonder af te wijken van de reglementering van de materie. Dit houdt zowel de nationale als internationale vergelijking van DNA-profielen in.
 • Je werkt mee aan het creëren, onderhouden en toevoegen van gegevens aan de databanken « criminalistiek », « veroordeelden » en « vermiste personen».
 • Je evalueert huidige procedures en formuleert nieuwe voorstellen ter verbetering van de werking van de DNA-databanken
 • Je volgt nieuwe (wetenschappelijke) mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van DNA-databanken in forensisch onderzoek op
 • Je werkt actief mee aan het adviseren en opleiden van de politiediensten en de gerechtelijke instanties om zo bij te dragen tot de goede afhandeling van de expertises.
 • Je voert al je taken uit met respect voor de regels van kwaliteit en veiligheid, dus volgens de kwaliteitsprocedures in het accreditatiesysteem.
 • Je werkt samen in een klein team van experten in beide landstalen.
 • Je handelt de expertises af met inachtneming van de vastgelegde termijnen.
 • Je zorgt ervoor dat de dossiers administratief opgevolgd worden door het team van technisch deskundigen en administratief assistenten.

2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Finance Tower - Financietoren, NICC, 7e verdiep, bus 71 - Botanique Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel (BRUSSEL-STAD) 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheid onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie. Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.

De Operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • Forensisch advies
 • NATIONALE DNA-DATABANKEN
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium genetische identificatie
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek

De openstaande vacature is binnen de operationele directie Criminalistiek, dienst Nationale DNA-databanken. Meer informatie is te vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.


3. PROFIEL 

Technische vaardigheden :

 • Je hebt een goede kennis van de regelgeving in het kader van de DNA-databanken en van het verdrag van Prüm en hoe dit zich vertaalt in de praktijk naar de werking van de DNA-databanken
 • Je hebt een grondige kennis van moleculaire biologie en (forensische) genetica (nuttig in het kader van genetische identificatie).
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office.

Niet vereist, wel een troef :

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving tewerkgesteld wordt, is de kennis van het Frans een pluspunt.
 • Basiskennis Engels (wetenschappelijk taal).
 • Ervaring met informaticatoepassingen voor de (statistische) verwerking en interpretatie van genetische data.
 • Ervaring met het werken in een ISO 17025 en/of ISO 9001 omgeving.

Persoonlijke competenties :

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie  - NICC -. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

4. VERLONING 

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW1
 • Wedde : vanaf € 3 174,40 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : €3754,70 bruto per maand)
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Andere voordelen :

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • Flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 Dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • Mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart

5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum 26/09/2021 houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e cyclus: master, licentiaat, industrieel ingenieur, ingenieur), optie biologische, (bio)chemische, biomedische of forensische wetenschappen, na ten minste vier (4) jaar studie; uitgereikt door een Belgische universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.
Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.


6. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 5 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Praktische test (+/- 45 min.)   
Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef waarbij je gevraagd wordt een technische bespreking of uitwerking te maken m.b.t. de problematiek zoals vermeld in de paragrafen Jobinhoud en/of Profiel. Hiertoe zal tijdens de proef naast de opgave, bijkomende inleidende informatie ter analyse ter beschikking gesteld worden.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er kan gevraagd worden naar een toelichting ivm je antwoorden in de praktische test. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De praktische test en het interview zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 14 en 15 oktober 2021, op het NICC, Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 04 oktober 2021.

Indien je solliciteert voor meer dan een functie die momenteel gepubliceerd is voor het NICC, én je voor meerdere functies tot de eerste 5 kandidaten behoort die uitgenodigd worden, zal je slechts één maal worden uitgenodigd.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

7. HOE SOLLICITEREN ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum  - 26/09/2021 - te zijn ingediend. 
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 

 1. naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en de functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient vermelden, 
 2. vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken,
 4. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken,
 5. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,
 6. desgevallend vergezeld zijn van attesten om vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel).

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

Indien je solliciteert voor meer dan één functie momenteel gepubliceerd voor het NICC, dien je per vacature te voldoen aan bovenstaand punt 1 en 2. De andere documenten dien je slechts 1 maal af te leveren.

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.


8. CONTACT 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij  
  de Operationeel Directeur Criminalistiek, Dr. Gert De Boeck via +32 (0)2 240 05 00 - gert.deboeck@just.fgov.be.
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij
  de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.