Gerechtelijk deskundige TOXICOLOGIE


Functieomschrijving

De gerechtelijk expert voert in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk de hem/haar toevertrouwde wetenschappelijke expertiseopdrachten uit, teneinde te antwoorden op de vragen in de vordering van een magistraat  (Onderzoeksrechter en Procureur des Konings).

Bijkomende doelstellingen: 

 • creëren, voeden en onderhouden van forensische gegevensbanken in dit domein;
 • meewerken aan de wetenschappelijke coördinatie van de laboratoria van de federale politie;
 • meewerken aan de vorming van mensen uit de gerechtelijke wereld;
 • het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om de kennis binnen het gebied van criminalistiek te bevorderen en dit in samenwerking met Belgische universiteiten en Europese forensische laboratoria.

Kerntaken

- Als expert/deskundige het verwezenlijken en/of coördineren van de deskundigenonderzoeken waarmee hij/zij belast is (administratieve, technische en wetenschappelijke aspecten) binnen de opgelegde termijn en met inachtneming van de regelgeving inzake het deskundigenonderzoek teneinde te antwoorden op de door de magistraten gestelde vragen

Mogelijke taken

 • kennis nemen van de bepalingen inzake kwaliteitsverzekering en het naleven ervan en deelnemen aan de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem, met inbegrip van het opstellen, controleren en goedkeuren van de kwaliteitsdocumenten
 • instaan voor de kwaliteitsbeheersing van de in functie van de deskundigenonderzoeken verrichte tests, vanaf het moment dat de overtuigingsstukken binnenkomen tot de archivering ervan, met inbegrip van de technische verantwoordelijkheid
 • het verschaffen van de nodige instructies voor de verwezenlijking van de tests
 • het analyseren of laten analyseren van de overtuigingsstukken
 • het opstellen en goedkeuren van testverslagen en eventueel getuigen voor de rechtbank in het kader van expertisedossiers

- Als coach het opleiden van nieuwe medewerkers of meewerken aan hun opleiding teneinde de nodige competenties van de medewerkers verzekeren

Mogelijke taken

 • het identificeren van de opleidingsnoden van de medewerkers
 • voorzien in een passende training voor de medewerkers
 • het voortdurend evalueren van de competenties die de medewerkers verwerven in functie van hun interne opleiding en het evalueren van de door de medewerkers gevolgde opleidingen
 • het superviseren van de stagewerken
 • het meewerken aan de werving van het personeel van de dienst

- Als extern raadgever het adviseren en opleiden van de politiediensten en de gerechtelijke instanties teneinde bij te dragen tot de goede afhandeling van de onderzoeken op de plaats van het misdrijf, de afnames en de bewaring van overtuigingsstukken

Mogelijke taken

 • het bijstaan van het personeel van de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie en van de politie in het kader van controles op drugs in het verkeer
 • instaan voor de opleidingen in zijn/haar expertisedomein

- Als kennisbeheerder het delen van zijn/haar kennis en ervaring met interne en externe collega’s teneinde het kennisniveau van de organisatie te handhaven en te verhogen

Mogelijke taken

 • het vertegenwoordigen van het instituut bij nationale en internationale instellingen
 • het geven en volgen van opleidingen
 • meewerken aan de opstelling van bestekken en de verwezenlijking van marktonderzoeken

- Als medewerker opdrachten zodanig uitvoeren teneinde te verzekeren dat de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen) worden toegepast.

Mogelijke taken

 • het kennisnemen en het naleven van de normen en kwaliteitsprocedures van het accreditatiesysteem
 • het signaleren van vaststellingen aan de QA verantwoordelijke of een QA-assistent
 • meehelpen aan de implementatie van het kwaliteitssysteem (inclusief redactie, controle en goedkeuring documenten)

Plaats van tewerkstelling 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Het laboratorium Toxicologie richt zich hoofdzakelijk op het onderzoek van alcohol en drugs en medicijnen die een invloed hebben op het centraal zenuwstelsel en het menselijk gedrag en de prestaties beïnvloeden. De standaard analysemethode om drugs en geneesmiddelen te detecteren in biologische matrices (bloed, urine, haar, speeksel, post-mortem stalen) bestaat uit een chromatografisch-massaspectrometrische screening met eventueel een gehaltebepaling. De belangrijkste technieken voor het uitvoeren van analyses in het labo zijn GC-MS, GC-FID, UPLC-DAD en UPLC-MS/MS.

Diploma

Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e of 3e cyclus) in een wetenschappelijke richting :

 • Master in de farmaceutische zorg of in de    geneesmiddelenontwikkeling of apotheker
 • Licentiaat of Master in de chemie
 • Master in de biomedische wetenschappen
 • Master in de bio-ingenieurswetenschappen

Technische vaardigheden

 • Kennis van de laboratoriumtechnieken:
  • analytische kennis en praktische ervaring op het gebied van gas- of vloeistofchromatografie in combinatie met massaspectrometrie (GC-MS(-MS) of UPLC-MS(-MS))
  • kennis van methode validatie in bioanalyse
 • Kennis van de norm ISO 17025 is een vereiste. In een geaccrediteerde omgeving gewerkt hebben is een pluspunt.
 • Kennis van het domein van de forensische toxicologie is een pluspunt
 • Op een correcte manier en begrijpelijk schriftelijk kunnen rapporteren over resultaten van de analyse.
 • Informaticakennis : Windows, Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Access.

Persoonlijke competenties

 • Resultaatgerichtheid tonen : De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen.
 • Zich vervolmaken : Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.
 • Stressbestendigheid tonen : Het beschikken over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en om kritiek te verwerken.
 • Samenwerken : Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienstoverschrijdend delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Dienstbaarheid : Geloofwaardigheid verwerven door ten dienste te staan van de (interne) klant, hem/haar steeds met respect te behandelen en zijn/haar vragen steeds op een transparante, integere en objectieve wijze behandelen.
 • Integreren : Het integreren van gegevens met verschillende inhouden, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies uit gegevens.
 • Vernieuwen : Vernieuwend denken door radicaal innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Organiseren : pro-actief stellen van objectieven, het nauwgezet uittekenen van plannen en het organiseren van activiteiten.
 • Communicatief zijn : beschikken over communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk

Bijkomende informatie - aard en duurtijd van de opleidingen 

 • On the job training en formele opleidingen
 • Deze opleiding omvat interne, externe en internationale opleidingen.

Verloning

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW10
 • Wedde : vanaf € 3112,25 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan niet in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie. 

Andere voordelen

 • mogelijkheid tot het genieten van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (te volgen tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

De kandidaten moeten :

 1. Ten minste houder zijn van einddiploma Licentiaat of Master in de chemie, Master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling of Apotheker,  Master in de biomedische wetenschappen of Master in de bio-ingenieurswetenschappen, na ten minste vier (4) jaar studie, uitgereikt door een Belgische universiteit,  door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld     ​
  Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.
  Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
  Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor de eerste stap van de selectieprocedure
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
 2. De technische vaardigheden bezitten die noodzakelijk zijn voor de functie.
 3. Wetenschappelijke competenties en methodologische bagage hebben, zowel op het gebied van kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
 4. De gevraagde persoonlijke competenties kunnen bewijzen.

Hoe solliciteren?

Opdat uw kandidatuur in aanmerking zou worden genomen dient uw inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum (15/11/2019) te worden ingediend per e-mail op volgend adres: pando@just.fgov.be en aan volgende voorwaarden te voldoen:

 1. volgende inlichtingen te vermelden:​
  1. Naam​
  2. Voornaam​
  3. Volledig adres​
  4. Geboortedatum​
  5. Rijksregisternummer
  6. De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
 2. vergezeld te zijn van een CV dat volledig en correct is, met vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke werken;
 3. vergezeld te zijn van een kopie van uw diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en eventuele wetenschappelijke werken;
 4. vergezeld te zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister. Indien de gemeente dit attest niet tijdig kan afleveren, wordt uw kandidatuur aanvaard onder voorbehoud van aflevering van het attest voor het einde van de selectie.​
 5. bij voorkeur vergezeld te zijn van een ingevuld   standaard-CV, zoals beschikbaar op de website van het NICC. Dit CV dient verstuurd te worden naar pando@just.fgov.be.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

Een kopie van de kandidatuur kan per post worden toegestuurd:

NICC
Dr. Gert DE BOECK
Directeur-generaal a.i.
Vilvoordsesteenweg 100
1120  Brussel

Zoniet zal met uw kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst P&O van het NICC op het telefoonnummer 02 240 04 74.