-A +A

Gerechtsdeskundige Mechanische Ballistiek (m/v/x)

Contract onbepaalde duur – NIV SW1
operationele Directie Criminalistiek, dienst Ballistiek
Activiteitengroep II: Wetenschappelijke dienstverlenging

 • Jobinhoud
 • Plaats van tewerkstelling
 • Profiel: Technische vaardigheden en persoonlijke competenties
 • Verloning en andere voordelen
 • Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden
 • Verloop van de selectie
 • Hoe solliciteren ? uiterste datum 24/02/2023
 • Contact

De eerste geslaagde voor deze functie kan onmiddellijk in dienst treden. Er wordt een reserve, geldig voor 2 jaar opgebouwd met de lauréaten. Deze reserve kan aangewend worden tijdens deze periode in functie van andere projecten/vacatures.


 1. JOBINHOUD 

De dienst Ballistiek ook Mechanische Ballistiek genoemd, heeft als doel het analyseren van vuurwapens en munitie, het vergelijkend onderzoek van munitiedelen met of zonder vuurwapen, het restaureren van onleesbaar gemaakte nummers en de vergelijking van kogels en hulzen met de data uit de Nationale Ballistische Gegevensbank. Op de plaats delict worden schietincidenten gereconstrueerd.

Bij een gerechtelijk onderzoek naar een vuurwapenincident moet vaak bepaald worden of aangetroffen kogels en hulzen afgevuurd werden met een bepaald vuurwapen. Onze experten kunnen het gebruikte vuurwapen identificeren aan de hand van de karakteristieke sporen op de huls en het projectiel die ontstaan bij het afvuren van een patroon.

Doelstelling van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling

 • Uw opdracht is kort samengevat: in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk uitvoeren van de toevertrouwde expertiseopdrachten.
 • De opening van de functie hangt samen met het project “verhoging van de efficiëntie van de Nationale Ballistische Gegevensbank “. Dit dossier betreft de uitrol van een vernieuwde aanpak van de verwerking van overtuigingsstukken van ballistische aard, met name vuurwapens en munitie in het kader van de uitvoering van de omzendbrief nr. 03/2021 van de minister van Justitie en het College van het openbaar ministerie. Door meer kogels, hulzen en vuurwapens op te nemen in de Nationale Ballistische Gegevensbank kunnen meer zaken waarbij vuurwapens zijn betrokken worden opgelost.
 • Gezien van de gerechtsdeskundige de aanwezigheid op plaats delict of wedersamenstelling wordt vereist, moet de kandidaat bereid zijn om ’s avonds en in het weekend te werken wanneer de omstandigheden dit vereisen.
 • De gerechtsdeskundige Ballistiek doet vaststellingen op plaatsen delict waar door vuurwapens gedode personen aanwezig kunnen zijn, evenals getuigen en verdachten, en woont autopsies bij.
 • Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten met bewijsmateriaal en biologische matrices. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. U wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.

Resultaatsgebieden - Concreet houdt dit in:

 • Je identificeert vuurwapens of munitiedelen op basis van de analyses uitgevoerd door de technisch deskundigen en technisch assistenten of voert deze zelf uit
 • Je werkt mee aan het creëren, onderhouden en toevoegen van gegevens aan de Nationale Ballistische Gegevensbank
 • Als het gerecht een wedersamenstelling van een schietincident beveelt, ga je na of de technische vaststellingen na de feiten (gebruikte wapens, schootsrichting, kaliber, positie van de schutter, verwondingen van het slachtoffer, …) verenigbaar zijn met de verklaringen van de verdachten, slachtoffer en getuigen.
 • Je gaat getuigen in de rechtbank om de resultaten van de onderzoeken voor te stellen.
 • Je evalueert huidige procedures en formuleert nieuwe voorstellen ter verbetering van de werking van de dienst Ballistiek
 • Je volgt nieuwe (wetenschappelijke) mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van ballistiek in forensisch onderzoek op
 • Je werkt actief mee aan het adviseren en opleiden van de politiediensten en de gerechtelijke instanties om zo bij te dragen tot de goede afhandeling van de expertises.
 • Je voert al je taken uit met respect voor de regels van kwaliteit en veiligheid, dus volgens de kwaliteitsprocedures in het accreditatiesysteem.
 • Je werkt samen in een klein team van experten in beide landstalen.
 • Je handelt de expertises af met inachtneming van de vastgelegde termijnen.
 • Je zorgt ervoor dat de dossiers administratief opgevolgd worden door het team van technisch deskundigen en administratief assistenten.

 2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel. 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheid onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie. Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele Directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele Directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.
 • De directie Ondersteunde Dienst steunt de Directeur-Generaal van het NICC bij het beheer van de human resources (P&O), de begroting & de boekhouding, de informatie- en communicatietechnologie, het facility management en het veiligheidsbeleid. Zij zorgen daardoor voor de optimalisatie van de werking van het volledige NICC.

De operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria :

 • Forensisch advies
 • Nationale DNA-databanken
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
 • Laboratorium genetische identificatie
 • Laboratorium microsporen & entomologie
 • Laboratorium toxicologie
 • Laboratorium drugs 
 • Laboratorium materiaalonderzoek
 • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
 • Laboratorium mechanische ballistiek

De openstaande vacature is binnen de operationele directie Criminalistiek, Laboratorium mechanische ballistiek.

Meer informatie is te vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.


 3. PROFIEL 

Technische kundigheden

 • Je hebt een basiskennis inzake databanken;
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office;
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en bent bereid een dienstvoertuig te gebruiken;
 • Het hanteren van vuurwapens schrikt u niet af.

Niet vereist, wel een troef 

 • Je hebt kennis van vuurwapens en munitie;
 • Je bent reeds tewerkgesteld of tewerkgesteld geweest in een forensisch kader;
 • Je behaalde een diploma in een forensische studie;
 • Je hebt ervaring met macro- en/of microscopie;
 • Je hebt ervaring in fotografie;
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving tewerkgesteld wordt, is de kennis van het Frans een pluspunt;
 • Je hebt een basiskennis Engels (wetenschappelijk taal);
 • Je hebt ervaring met het werken in een ISO 17025 en/of ISO 9001 kwaliteitsomgeving.

Generieke competenties

Persoonlijke competenties :

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je begeleidt de klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 • Je bekijkt situaties vanuit niet voor de hand liggende perspectieven.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je klanten en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest en wenst op de hoogte te blijven van de vooruitgang binnen het forensisch onderzoek.

 4. VERLONING 

 • Wetenschappelijk contractueel : weddeschaal SW1
 • Wedde : vanaf € 3.575 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : 4.228 bruto per maand)

Andere voordelen 

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • Flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 Dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart

 5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum (24/02/2023) ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: 

 • Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e cyclus: master, licentiaat, industrieel ingenieur, ingenieur), in een exacte wetenschap na minimum 4 jaar studie, uitgereikt door een Belgische universiteit of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.

Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België : Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.


 6. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 5 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Praktische test (+/- 45 min.)   
Indien de jury het noodzakelijk acht, kan zij de kandidaten vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die zij bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen. Kandidaten die niet verschijnen, worden automatisch uitgesloten van de rest van de selectieprocedure.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er kan desgevallend gevraagd worden naar een toelichting ivm je antwoorden in de praktische test. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De eventuele praktische test en het interview zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 13 en 14/03/2023, op het NICC.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 02/03/2023.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden:

 7. HOE SOLLICITEREN ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum  - 24/02/2023 - te zijn ontvangen. 
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, nationaliteit en de functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient vermelden, 
 • vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 • vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken,
 • vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken,
 • vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,
 • vergezeld zijn van een kopie van je rijbewijs B
 • desgevallend vergezeld zijn van attesten om vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel).

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


 8. CONTACT 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij  
  de Operationeel Directeur Criminalistiek, Dr. Gert De Boeck via+32 (0)2 240 05 00 - gert.deboeck@just.fgov.be.
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij
  de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.