ISF projecten

In het kader van de programmatie 2021 -2027 werden aan het NICC 3 Internal Security Fund projecten - kortweg ISF projecten -  opgestart:

1/  ISF-084-108        Oprichting van een forensic IT department  

Het digitaal forensisch onderzoek is een relatief jonge tak van het gerechtelijk onderzoek dat voornamelijk tijdens de laatste twee decennia een zeer explosieve groei kende. Niet alleen is het belang van een grondig digitaal onderzoek sterk toegenomen binnen allerlei verschillende types misdaden d.w.z. van cybercrime tot moord, ook de (technische) complexiteit van deze dossiers neemt steeds verder toe. Daarnaast kende en kent de hoeveelheid digitale data die doorzocht en/of geanalyseerd moet worden een enorme groei. Tenslotte volgen de technische evoluties elkaar ook nog steeds snel op (b.v. AI/Machine Learning), waardoor het voor de magistratuur en de politiediensten bijzonder moeilijk is om bij te blijven m.b.t. de zuiver wetenschappelijke vorderingen en mogelijkheden, i.h.b. om deze vervolgens ook zo snel mogelijk en op een zo efficiënte mogelijke manier te evalueren en in gebruik te nemen voor toepassing binnen reële gerechtelijke onderzoeksopdrachten. Het NICC beoogt bijgevolg de oprichting van een afdeling digitale IT – cybercrime om de magistratuur en politiediensten waar mogelijk bijkomend en complementair te ondersteunen.

De doelstellingen van dit project zijn:

 • het automatiseren, operationeel beschikbaar en inzetbaar maken van high-end en nichewetenschappelijke onderzoeksresultaten en -technieken ten behoeve van het digitaal misdaadonderzoek; b.v. aan de hand van resultaten uitinterne, nationale, of internationale R&D en samenwerkingsprojecten, inclusief het testen, aanpassen en in gebruik nemen daarvan. Concreet zullen onderzoeksresultaten en technieken uit recente internationale samenwerkingsprojecten zoals b.v. ASGARD, EACTDA,ENFSI, GRACE, iLEAD, STARLIGHT en ValiD , i.s.m. de politiediensten en magistratuur verder geëvalueerd, uitgewerkt en in gebruik genomen worden.
 • het direct inzetten van nieuwe high-end in-house technische expertise binnen het gerechtelijk onderzoek, complementair aan en i.s.m. andere partners en politiediensten (b.v. universiteiten, BFP DJT en DJSOC). 

EU bijdrage aan het project: 403.091€

2/ ISF-085-107        Improving chemical analytical capabilities of forensic scientists to detect, investigate and dismantle clandestine synthetic drug laboratories  

België is, na Nederland, het grootste producerende land voor synthetische drugs zoals amfetamine en MDMA (XTC) (jaarverslag van het Europees Drugsagentschap).   

Het labo drugs van het NICC heeft een specifieke rol binnen het multidisciplinaire ontmantelingsteam ‘C.R.U’ , (Clan Lab Response Unit). Bij de ontdekking van illegale productieplaatsen assisteert het NICC bij het veiligstellen van de site en de deskundige stopzetting van het proces bij een nog werkend labo.

Om de ontmanteling, sampling en detectie van de chemische verbindingen ter plaatse te kunnen uitvoeren is de aankoop van gespecialiseerde wetenschappelijke apparatuur en een aangepaste afstappingswagen noodzakelijk. 

De aankoop van een aangepaste afstappingswagen én wetenschappelijke apparatuur maakt de realisatie van volgende doelstellingen mogelijk:

 • op een veilige manier ontmantelen van illegale productieplaatsen 
 • gerichte staalnames en uitvoeren van preliminaire analyses ter plaatse
 • bijstand verlenen bij opslagplaatsen van chemicaliën, sluikstortingen van afvalstoffen en illegale productieplaatsen in opbouw (sporenonderzoek).
 • bepalen van de productiemethode en productiecapaciteit door de identificatie van des talen die ter plaatse werden genomen van de aangetroffen stoffen 
 • uitvoeren van  capaciteits- en opbrengstberekeningen om het wederrechtelijk vermogen te bepalen.

Hiertoe zal volgend materiaal met ISF middelen worden aangekocht:

 • gespecialiseerd afstappingsvoertuig met uitrusting voor het ontmantelen van laboratoria en het uitvoeren van de eerste tests ter plaatse
 • veiligheidsmateriaal zoals gasmeters, gasmaskers, beschermende kleding en schoeisel, verbruiksgoederen
 • ionenchromatograaf voor de bepaling van zuren en basen
 • gaschromatograaf gekoppeld aan een quadrupool massaspectrometer (GC-MS) voor een volledige identificatie van onbekende verbindingen
 • infrarood- of Raman-spectrofotometer voor screening ter plaatse

EU bijdrage aan het project:  239.948€
 

3/ ISF-083-106        IT systems and networks for data exchange between DNA agencies (IT DIS)  

Het doel van dit project is de efficiëntie van de uitwisseling van DNA-gegevens te verbeteren en de veiligheid van deze uitwisselingen te garanderen door de verbetering, rationalisering, interoperabiliteit of implementatie van (nieuwe) efficiënte en veilige communicatiesystemen tussen de diensten die betrokken zijn bij de verschillende fasen van deze informatie-uitwisselingen op Belgisch en Europees niveau, met als doel de communicatie tussen de diensten op Belgisch niveau (INCC-DIS/CNA-PF/CGI-PolFed) te vergemakkelijken en bijgevolg het antwoord aan de lidstaten die het Prüm-programma hebben ondertekend, te versnellen.

Dit project bouwt voort op de resultaten van twee eerdere projecten van het Belgische ISF-programma voor de uitwisseling van DNA-gegevens volgens Prüm.
De verschillende concrete doelstellingen die worden nagestreefd om dit te bereiken, kunnen in verschillende thema's worden onderverdeeld:

 • beveiliging van het netwerk en de communicatiekanalen
 • verbeteren van externe communicatiekanalen
 • verbetering en interoperabiliteit van bestaande interne systemen

EU bijdrage aan het project:  200.000€