Junior technisch deskundige - laborant MATERIAALONDERZOEK


1. Jobinhoud

Het forensisch materiaalonderzoek op het NICC omvat verf-, textielvezel- en kruitrestonderzoek.
Je opdracht is kort samengevat: het analyseren van stalen voor de forensische deskundige textielonderzoeken.

Concreet houdt dit in:

 • Afhalen/controleren van binnenkomende dossiers en overtuigingsstukken met behulp van het IT-systeem BeCare.
 • Analyses voor de opsporing van textielvezels; deze analyses gebeuren in nauwe samenwerking met de gerechtelijk deskundigen die voor deze dossiers gevorderd worden door het parket of de onderzoeksrechter.
 • Uitvoering van het preventief onderhoud van de labotoestellen.
 • Uitvoeren van het onderhoud van het laboratorium.
 • Labobestellingen opvolgen en nakijken.
 • Labo-ondersteuning geven bij validaties, wetenschappelijke projecten en beleidsondersteunend werk.
 • Je werkt met respect voor de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen).
 • Je werkt nauwkeurig, precies, vaardig, net en bedreven.
 • Je bevordert de teamgeest teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Je zal werken in een meertalige omgeving (FR/NL).

2. Plaats van tewerkstelling 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie  - NICC
Vilvoordsesteenweg 100 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Het Laboratorium voor Materiaalanalyse is één van de twee laboratoria die deel uitmaken van de Algemene Afdeling Analytische Chemie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Al bijna 25 jaar voert dit laboratorium op verzoek van de rechterlijke macht expertises uit op het gebied van onderzoek en karakterisering van materialen, en meer in het bijzonder van verf, vezels en textiel, kruitresten en veiligheidsinkten. Hiervoor maakt het laboratorium voornamelijk gebruik van optische microscopie, elektronenmicroscopie gekoppeld met röntgenanalyse, infraroodspectroscopie, Raman-spectroscopie en MSP (UV-Vis) microspectrofotometrie.

Dit laboratorium werkt nauw samen met de forensische adviseurs van het INCC en de technische en wetenschappelijke laboratoria van de federale politie.


3. profiel

Technische vaardigheden :

 • Je hebt een basis in de analytische chemie
 • Informaticakennis: MS Office

Niet vereist, wel een troef : 

 • Kennis van de technieken van het labo Materiaal Onderzoek
 • Kennis van het onderzoeksdomein textiel
 • Kennis van de norm ISO 17025
 • Werkervaring in een geaccrediteerde omgeving
 • Kennis van het Frans vormt een pluspunt, aangezien je in een tweetalige omgeving werkt

Persoonlijke competenties :

 • Resultaatgerichtheid tonen : De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines.
 • Zich vervolmaken : Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.
 • Stressbestendigheid tonen : Het beschikken over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en om kritiek te verwerken.
 • Samenwerken : Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienstoverschrijdend delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Communicatief zijn : beschikken over communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Integriteit: in staat zijn om gevoelige informatie op een integere en discrete wijze te behandelen.

4. Verloning

 • Technisch deskundige: weddeschaal B1
 • Wedde: vanaf € 2.437 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat
 • De aanwerving gebeurt in het kader van een startbaanovereenkomst (of Rosettacontract), dit is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen. Dit contract loopt automatisch ten einde in het kwartaal waarin de je 26 jaar wordt.

Andere voordelen

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

5. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten moeten ten minste houder zijn van ten minste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus) (vb. graduaat, professionele bachelor) optie scheikunde, biomedische laboratoriumtechnologie of gelijkwaardig
Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.


6. Verloop van de selectie

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Elke kandidaat met 60% van de punten wordt geschikt verklaard. De eerste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

Interview (+/- 45 min.) 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden.

7. Hoe solliciteren?

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum - 15 september 2020 - te zijn ingediend.  Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar pando@just.fgov.be en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • onderstaande gegevens vermelden:
  • Naam 
  • Voornaam
  • Volledig adres
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • De functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient
 • én vergezeld zijn van 
  • je volledig en correct CV;
  • je motivatiebrief
  • een kopie van je diploma(s);
  • een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


8. Contact

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij Sébastien Charles op het telefoonnummer 02 243 46 40.
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.