Onderzoeker / software ontwikkelaar (M/V/X)

Digital Forensics & Cybercrime


Functieomschrijving

Als onderzoeker binnen het labo Digitale Informatie werk je mee in een Europees onderzoeksproject “UNCOVER” i.v.m. het verbergen van digitale informatie (steganografie).

Het doel van dit project is om nieuwe technieken en bijhorende software tools te ontwikkelen en te implementeren die door politiediensten, forensische experten en magistraten gebruikt kunnen worden om verborgen informatie op een zo efficiënt mogelijke manier op te sporen.

Een belangrijk probleem voor het digitaal forensisch onderzoek vandaag de dag is : de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden neemt steeds verder toe. Om die reden is het van belang te kunnen beschikken over efficiënte technieken voor triage en “big data” reductie van irrelevante informatie. Ook  het opsporen en recupereren van “gewiste” of beschadigde restdata blijft een  belangrijk probleempunt. Binnen dit project zal er b.v. software ontwikkeld worden om te zoeken naar (restanten van) zogenaamde “stegotools”  (software voor het verbergen van informatie) en foto- en videobestanden die erg op elkaar lijken (“robust hashing”).

Tenslotte dient er nagegaan te worden hoe de nieuwe technieken en methoden geïntegreerd kunnen worden in bestaande forensische workflows.

Meer info : leaflet “UNCOVER”project


Kerntaken

- Als onderzoeker en software ontwikkelaar:

 • Voer je onderzoek uit en ontwikkel je software binnen het gebied van de forensische digitale informatieverwerking en dit in samenwerking met andere Europese forensische laboratoria en onderzoekers,
 • Verzamel en condenseer je de bestaande state-of-the-art, en de beschikbare academische, open source of commerciële software, en de expertise aanwezig bij externe partners, verbeter, ontwikkel en valideer je nieuwe software en methodes

- Als kennisbeheerder deel je je kennis en ervaring met interne en externe collega’s teneinde het kennisniveau van de organisatie te handhaven en te verhogen.

Mogelijke taken hierbij zijn:

 • het vertegenwoordigen van het NICC bij internationale instellingen en wetenschappelijke conferenties (een paar maal per jaar, of via deelname aan teleconferenties), in België of in het buitenland,
 • het vertegenwoordigen van het NICC tijdens project meetings, in België of andere lidstaten van de Europese Unie,
 • het geven van presentaties tijdens deze meetings, en het synthetiseren van andere, daar bekomen informatie.

- Als medewerker  voer je de nodige opdrachten uit teneinde te verzekeren dat de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen) worden toegepast.

Mogelijke taken hierbij zijn:

 • uitbouwen en onderhouden van de nodige hardware en softwareomgeving van het laboratorium Digitale Informatie (Windows en Linux),
 • het kennisnemen en het naleven van de normen en kwaliteitsprocedures van het accreditatiesysteem,
 • het signaleren van vaststellingen aan de QA verantwoordelijke of een QA-assistent,

Plaats van tewerkstelling 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Het Laboratorium Digitale Informatie maakt deel uit van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Neder-Over-Heembeek, en realiseerde in het verleden o.a. met succes de ontwikkeling van een aantal state-of-the-art technieken voor het recupereren en analyseren van digitale informatie.


Duur van het contract

Deze vacature is gebonden aan de duur van Europose onderzoeksproject UNCOVER. Bijgevolg is de looptijd van dit contract beperkt tot maximaal 2,5 jaar en kan je ten vroegste in dienst treden op 01/09/2021. Een eventuele verlenging van 1,5 jaar zou daarna mogelijk zijn op basis van een ander Europees project i.v.m. artificiële intelligentie/machine learning; dit project heeft als einddatum: 30/09/2025.  Eventueel kan deze vacature dan ook aanleiding geven tot het indienen van een doctoraatsthesis i.s.m. één van de Belgische universiteiten.


Profiel

Technische vaardigheden : 

Kennis van de technieken van het labo Digitale Informatie:

 • Je hebt een behoorlijke kennis van digitale multimedia- en informatiestandaarden, en ICT hardware en –software,
 • Je bent in staat om eigen algoritmen en software te ontwikkelen in één of meerdere programmeertalen,
 • Je bent in staat om bestaande broncode van software te analyseren en te verbeteren,
 • Je kan op een correcte manier en begrijpelijk wijze de resultaten van je werk synthetiseren, voorstellen en rapporteren in het Nederlands of het Frans, en in het Engels.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van  IT systemen opgebouwd uit (micro)service componenten,
 • Ervaring m.b.t. het softwarematig recupereren van digitale informatie,
 • Kennis van het onderzoek domein steganografie of aanverwante domeinen,
 • Kennis van encryptietechnieken en/of cryptoanalyse,
 • Kennis van technieken en tools i.v.m. artificiële intelligentie/machine learning

Persoonlijke competenties

 • Resultaatgerichtheid tonen : De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen,
 • Zich vervolmaken : Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei,
 • Stressbestendigheid tonen : Het beschikken over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en om kritiek te verwerken,
 • Samenwerken : Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier te delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten,
 • Communicatief zijn : beschikken over communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk,
 • Integriteit: in staat zijn om gevoelige informatie op een integere en discrete wijze te behandelen.

Verloning

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW1
 • Wedde : vanaf € 3 174,40 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : €3754,70 bruto per maand)
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Andere voordelen

 • automatische aansluiting bij de 2de pensioenpijler
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • telewerk
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Bijkomende informatie - aard en duurtijd van de opleidingen 

 • On the job training en formele opleidingen
 • Deze opleiding omvat interne, externe en internationale opleidingen.

Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten moeten :

 1. A) Ofwel: ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: i) Doctor of Master in de computerwetenschappen, informatica, elektrotechniek of wiskunde;  of:  ii) Industrieel Ingenieur, na ten minste vier (4) jaar studie; uitgereikt door een Belgische universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld,       
  B) Ofwel:     ​​houder zijn van een diploma van Doctor of Master in de exacte wetenschappen (diploma’s alfa en gamma wetenschappen komen dus niet in aanmerking) en voldoende aantoonbare ervaring hebben m.b.t. de ontwikkeling van softwarecomponenten in één of meerdere programmeertalen.    

  Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.

  Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s, als je ook voldoet aan de eventuele andere hierboven genoemde voorwaarden (zie punt 1.B).        
  Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
  • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald, maar enkel indien je het behaald tijdens het kalenderjaar 2021. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 2. De technische vaardigheden bezitten die noodzakelijk zijn voor de functie.
 3. Wetenschappelijke competenties en methodologische bagage hebben, zowel op het gebied van kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
 4. De gevraagde persoonlijke en technische competenties kunnen bewijzen.

Verloop van de selectie

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. De eerste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Praktische test (+/- 45 min.)   
Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef waarbij je gevraagd wordt een technische bespreking of uitwerking te maken m.b.t. de problematiek zoals vermeld in de paragrafen Functiebeschrijving en/of Profiel. Hiertoe zal tijdens de proef naast de opgave, bijkomende inleidende informatie ter analyse ter beschikking gesteld worden.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
 

De praktische test en het interview zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 5 juli  2021.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 22 juni 2021.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden.

Hoe solliciteren?

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum (20/06/2021) te zijn ingediend.  Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. vermelding van onderstaande gegevens:
  1. Naam
  2. Voornaam
  3. Volledig adres
  4. Geboortedatum
  5. Rijksregisternummer
  6. De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
 2. vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken;
 3. vergezeld zijn van een motivatiebrief
 4. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken;
 5. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister;
 6. desgevallend vergezeld zijn van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel ),

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


Contact

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie (m.b.t. het UNCOVER project alsook m.b.t. het mogelijke vervolgproject i.v.m. artificiële intelligentie/machine learning, zie punt 4) kan je terecht bij :
  dr. ir. Patrick De Smet via email: patrick.desmet@just.fgov.be, of via de telefooncentrale van het NICC bereikbaar via het telefoonnummer: 02 240 05 00.
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij :
  de dienst P&O (pando@just.fgov.be) van het NICC op het telefoonnummer 02 240 04 74.