Reporting officer voor het labo voor drugsanalyse


FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als reporting officer werk je mee aan gerechtelijke dossiers gerelateerd aan drugsonderzoek. Je vormt de brug tussen de gerechtsdeskundigen van het labo voor druganalyse en magistraten, politiediensten en medewerkers van de griffies.

We verwachten van de reporting officer dat hij/zij up-to-date is met de ontwikkelingen binnen het domein van drugs, nauwe contacten onderhoudt met de stakeholders en ondersteuning biedt bij opleiding en vorming en communicatie  aan zowel de politiediensten op het terrein als onze partners uit de gerechtelijke wereld. 

De openstaande vacature bevindt zich in het laboratorium Drugs van de wetenschappelijke dienst Drugs en Toxicologie.

Het laboratorium Drugs combineert een goed draaiende routine-activiteit met meer complexe dossiers, waarbij de focus vooral ligt op de opsporing van drugs, versnijdingsmiddelen en precursoren van drugs in poeders, tabletten, vloeistoffen en plantaardig materiaal. Alle analyses gebeuren in het kader van gerechtelijke onderzoeken. De belangrijkste segmenten van onze expertises zijn de identificatie en gehaltebepaling van de klassieke drugs in  de klassieke matrices, maar ook bijzondere onderzoeken op complexe matrices (kledij, stoffilters, overtuigingstukken van de luchthaven), de opsporing van nieuwe psychoactieve stoffen en de ontmanteling van clandestiene laboratoria en het onderzoek van dumpingplaatsen. Naast de expertises heeft het labo altijd meegewerkt aan wetenschappelijke projecten en beleidsondersteunend werk.


KERNTAKEN

 • zich informeren over de context van de zaak. Dit kan door middel van contacten met de federale politie, de opdrachtgevende magistraat of met een forensisch adviseur
 • Voorbereiden van de deskundigenrapporten voor de gerechtsdeskundigen 
 • Contacten onderhouden met griffies en politiediensten in het kader van nieuwe en lopende dossiers
 • Processen optimaliseren in het kader van het administratief beheer en opslag, bewaring en vernietiging van overtuigingsstukken  
 • Meewerken aan optimalisatie en validatie van in-house ontwikkelde IT-toepassingen
  • opvolgen van wetgeving mbt drugsonderzoek
  • meehelpen aan de implementatie van het kwaliteitssysteem (inclusief redactie, controle en goedkeuring documenten)
 • Het identificeren van de opleidingsnoden van de medewerkers
 • Het voortdurend evalueren van de competenties die de medewerkers verwerven in functie van hun interne opleiding en het evalueren van de door de medewerkers gevolgde opleidingen mbt administratieve processen

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) Vilvoordsesteenweg 100,  1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD)


PROFIEL

Technische vaardigheden

 • Informaticakennis: MS Office
 • Kennis van de norm ISO 17025
 • Kennis van het Frans vormt een pluspunt, aangezien je in een tweetalige omgeving werkt

Persoonlijke competenties

 • Resultaatgerichtheid tonen : De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en
 • oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen.
 • Zich vervolmaken : Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.
 • Stressbestendigheid tonen : Het beschikken over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en om kritiek te verwerken.
 • Samenwerken : Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienstoverschrijdend delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Communicatief zijn : beschikken over communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Integriteit: in staat zijn om gevoelige informatie op een integere en discrete wijze te behandelen.

VERLONING

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW10
 • Wedde : vanaf € 3112,25 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan niet in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

Andere voordelen

 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Bijkomende informatie - aard en duurtijd van de opleidingen

 • On the job training en formele opleidingen
 • Deze opleiding omvat interne, externe en internationale opleidingen.

TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De kandidaten moeten :

 1. Ten minste houder zijn van een master diploma uitgereikt door een Belgische universiteit, door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingestel
  Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.
  Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je
  - je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor de eerste stap van deselectieprocedure
  - je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands tebewijzen.
 2. De technische vaardigheden bezitten die noodzakelijk zijn voor defunctie.
 3. Minstens één jaar aantoonbare werkervaring bezitten in een ISO17025 omgeving gerelateerd aan drugsonderzoek
 4. De gevraagde persoonlijke en technische competenties kunnenbewijzen.

VERLOOP VAN DE SELECTIE

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. De eerste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

Interview (+/- 45 min.)
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van defunctie;
 3. de burgerlijke en politieke rechtengenieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebbenvoldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteldwerden:

HOE SOLLICITEREN

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum 05/03/2020 te zijn ingediend. Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar pando@just.fgov.be en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. vermelding van onderstaande gegevens:
  1. naam
  2. voornaam
  3. volledig adres
  4. geboortedatum
  5. rijksregisternummer
 2. De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct cv
 4. vergezeld zijn van een motivatiebrief
 5. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)
 6. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit hetstrafregister;
 7. desgevallend vergezeld zijn van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de websitenicc.fgov.be;
 8. bij voorkeur vergezeld zijn van een ingevuld standaard-CV, zoals beschikbaar op de website van hetNICC.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


CONTACT

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij Nele Samyn op het telefoonnummer 02 240 05 00 of email nele.samyn@just.fgov.be .
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst Personeel & Organisatie van het NICC op het telefoonnummer 02 240 04 74 of email pando@just.fgov.be  .