Technisch deskundige, Laborant (M/V/X) - labo TOXICOLOGIE

 Rosetta-Contract 


1. JOBINHOUD 

Het forensisch onderzoek inzake toxicologie richt zich hoofdzakelijk op het onderzoek van alcohol en drugs en medicijnen die een invloed hebben op het centraal zenuwstelsel en het menselijk gedrag en de prestaties beïnvloeden..

Uw opdracht is kort samengevat: het analyseren van stalen voor de forensische deskundige toxicologische onderzoeken.

Concreet houdt dit in:

 • Afhalen/controleren van binnenkomende dossiers en overtuigingsstukken met behulp van de centrale databank en de labo LIMS
 • Voorbehandelen van de overtuigingsstukken met behulp van de labo LIMS
 • Analyses voor de opsporing van cannabis, cocaïne/opioïden en amfetamines op bloed en speeksel met UHPLC-MS/MS
 • Analyses op ethanol (alcohol) in bloed en urine met headspace-GC-FID
 • Analyses voor drugs in urine met UHPLC-MS/MS
 • Deze analyses gebeuren in nauwe samenwerking met de gerechtelijk deskundigen die voor deze dossiers gevorderd worden door het parket of de onderzoeksrechter.
 • Uitvoering van het preventief onderhoud van de labotoestellen, in nauwe samenwerking met de coördinator van de ‘troubleshooting’.
 • Uitvoeren van het onderhoud van het laboratorium.
 • Labobestellingen opvolgen en nakijken.
 • Werken met de LIMS StockWare om producten te consumeren, werkoplossingen te maken, onderhoud toestellen te registreren, stockbeheer te doen, bestellingen te plaatsen, in nauw overleg met de QA-assistent.
 • Labo-ondersteuning geven bij validaties, wetenschappelijke projecten en beleidsondersteunend werk.
 • Je werkt met respect voor de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen).
 • Je werkt nauwkeurig, precies, vaardig, net en bedreven.
 • Je bevordert de teamgeest teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten.
 • Je zal werken in een meertalige omgeving (FR/NL).

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten met bewijsmateriaal en biologische matrices. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. U wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.


2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Vilvoordsesteenweg 100 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Het Laboratorium TOXICOLOGIE is één van de twee laboratoria die deel uitmaken van de wetenschappelijke dienst Drugs en Toxicologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Het NICC is een wetenschappelijke federale instelling van de Staat onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie.
Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • voor het opsporen van daders van misdrijven en de opbouw van de bewijslast;
 • voor een betere kennis van criminele fenomenen en de mogelijke aanpak ervan.

3. PROFIEL 

Technische vaardigheden :

 • Je hebt kennis van volgende technieken : GC-MS, GC-FID, UHPLC-UV, UHPLC-MS/MS, extractie
 • Informaticakennis: MS Office
 • Je hebt een goede theoretische kennis van extractiemethodes van biologische monsters.
 • Je hebt een goede kennis van de ISO17025 kwaliteitsnorm.

Niet vereist, wel een troef :

 • Praktische ervaring met één of meerdere van de bovenvermelde laboratoriumtechnieken.
 • Praktische ervaring mbt extracties van biologische monsters
 • Werkervaring in een geaccrediteerde omgeving
 • Kennis van het Frans vormt een pluspunt, aangezien je in een tweetalige omgeving werkt

Persoonlijke competenties :

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

4. VERLONING 

 • Technisch deskundige: weddeschaal B1
 • Wedde: vanaf € 2.437 bruto per maand (aan de huidige index). Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat
 • De aanwerving gebeurt in het kader van een startbaanovereenkomst (of Rosettacontract), dit is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen. Dit contract loopt automatisch ten einde in het kwartaal waarin de je 26 jaar wordt.

Andere voordelen

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

5. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden 

 • De kandidaten moeten  ten laatste op 01/09/2021 (voorziene datum van indiensttreding) ten minste houder zijn van ten minste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus) (vb. graduaat, professionele bachelor) optie scheikunde, farmacie of gelijkwaardig
 • Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.


 6. Verloop van de selectie  

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Elke kandidaat met 60% van de punten wordt geschikt verklaard. De eerste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

Interview (+/- 45 min.) 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 1. Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 2. er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 5. voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden.

7. Hoe solliciteren? 

 Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum  - 20/06/2021 -  te zijn ingediend.  Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar  pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. onderstaande gegevens vermelden:
  1. Naam
  2. Voornaam
  3. Volledig adres
  4. Geboortedatum
  5. Rijksregisternummer
  6. De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
 2. vergezeld zijn van een volledig en correct CV;
 3. vergezeld zijn van een motivatiebrief
 4. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s);
 5. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


8. Contact 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij 
  Nele Samyn op het telefoonnummer 02/240 05 64 en 02/240 05 00.
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij
  ​​​​​​​de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.