Wetenschappelijk medewerker – statisticus / data-analist - (m/v/x)

 Contract bepaalde duur voor twee jaar – SW1
operationele Directie Criminologie

De eerste geslaagde voor deze functie kan onmiddellijk in dienst treden. Er wordt een reserve, geldig voor 2 jaar, opgebouwd met de laureaten. Deze reserve kan aangewend worden tijdens deze periode in functie van andere projecten.


 1. JOBINHOUD 

De opening van de functie hangt samen met de start van nieuwe onderzoeksprojecten binnen de operationele Directie Criminologie (OD Criminologie) van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). 

De taak van de Wetenschappelijk medewerker – statisticus/data-analist   : samenwerken en ondersteunen bij statistische analyses in het kader van de verschillende onderzoeksprojecten die momenteel lopen binnen de operationele directie.

Jouw opdrachten binnen het projectteam zijn:

 • Je werkt in een onderzoeksteam;
 • Je zult jouw statistische expertise gebruiken in nieuw onderzoek op korte en lange termijn ;
 • Je voert statistische analyses uit in het kader van onderzoeksactiviteiten ;
 • Je helpt andere teamleden de statistische resultaten en de statistische methoden die zijn gebruikt om ze te verkrijgen, te begrijpen (kennisoverdracht, analyseondersteuning, vulgarisatie) ;
 • Je brengt regelmatig verslag uit over de voortgang van jouw werk ;
 • Je neemt deel aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen en rapporten ;
 • Je werkt constructief mee aan de activiteiten van de OD Criminologie en draagt bij aan de werking van het team.

 2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
Finance Tower - Financietoren, 7e verdiep, bus 71 - Botanique Administratief Centrum, Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel.

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheid onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie. Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele Directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele Directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake criminologie.

De operationele Directie Criminologie van het NICC stelt onderzoekers aan om criminologische studies uit te voeren die licht moeten werpen op bepaalde criminaliteits fenomenen en die moeten bijdragen tot een beter begrip van het strafrechtstelsel, met name door de werking van de openbare diensten van Justitie te bestuderen. De studies zijn bedoeld ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid en om voorstellen te doen ter verbetering van de werking van de autoriteiten, zowel op het gebied van repressie als van preventie. De operationele Directie Criminologie is ook onderworpen aan een openbaredienstverplichting, die tot doel heeft de ambtenaren, het politiek personeel en de samenleving in haar geheel te informeren over criminologische kennis.

Het onderzoek dat binnen de operationele Directie Criminologie van het NICC wordt uitgevoerd, richt zich op verschillende thema's die elkaar vaak kruisen:

 • Justitiële databanken
 • Oorzaken van en reacties op deviantie en criminaliteit
 • Politioneel en gerechtelijk onderzoek
 • Jeugd, gezin en justitie
 • Justitie en beheer
 • Herstelrecht
 • Justitiehuizen
 • Sancties en maatregelen
 • Vervolgingsbeleid
 • Slachtoffers

De openstaande vacature is binnen de operationele Directie Criminologie.
Meer informatie is te vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.


 3. PROFIEL 

Technische vaardigheden :

 • Je beschikt over een uitstekende kennis van statistiek (geavanceerde, observationele, experimentele en quasi-experimentele methoden en technieken) en kunt dit aantonen door middel van publicaties ;
 • Je hebt goede pedagogische kwaliteiten en bent in staat jouw kennis over te dragen aan jouw collega's.

Niet vereist, wel een troef :

 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands; u hebt minstens een goede passieve kennis van het Frans en het Engels.

Persoonlijke competenties :

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je begeleidt de collega’s op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 • Je bekijkt situaties vanuit niet voor de hand liggende perspectieven.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je opdrachten en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest en wenst op de hoogte te blijven van de vooruitgang binnen de statistiek in je vakdomein.

 4. VERLONING 

 • Onderzoeksassistent - Contract bepaalde duur voor twee jaar (eventueel hernieuwbaar onder voorbehoud van financiering)
 • Wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW1
 • Wedde : vanaf € 3 174,40 bruto per maand (aan de huidige index).
  Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : 3 754,70 euro bruto per maand)
 • Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan in rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.-

Andere voordelen :

 • Automatische aansluiting bij de 2de pensioenpeiler van de federale overheid
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • Mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Gratis openbaar vervoer van je woonplaats naar je werk
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
 • Flexibel uurrooster in een 38uren week
 • 26 Dagen jaarlijkse vakantie en max. 12 dagen recuperatie
 • Mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten
 • Voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart.

 5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum (10/10/2021) ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e cyclus: master, licentiaat, industrieel ingenieur, ingenieur), optie 

 • Master in de statistiek,
 • Master in de wiskunde,
 • Master in de computerwetenschappen,
 • Master in de ingenieurswetenschappen,
 • Master in de sociologie,
 • Master in de antropologie,
 • Master in de sociale wetenschappen,
 • Master in de economie,
 • Master in de psychologie,
 • Master in de taalkunde

uitgereikt door een Belgische universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.
Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.


 6. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 5 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal waarschijnlijk plaatsvinden op 27/10/2021, op het NICC/ Finance Tower.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 18/10/2021.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden

 7. HOE SOLLICITEREN ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum  - 10/10/2021 - te zijn ingediend. 

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste relevante professionele ervaring hebt.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be  en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en de functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient vermelden, 
 2. vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken,
 4. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken,
 5. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,
 6. desgevallend vergezeld zijn van attesten om vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel).

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.


 8. CONTACT 

 • Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij de operationeel Directeur Criminologie, Christophe Mincke via +32 (0)2 243 46 87 - Christophe.Mincke@just.fgov.be.
   
 • Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.