-A +A

Wetenschappelijk onderzoeker 'Forensische statistiek' (m/v/x)

Contract bepaalde duur vanaf 01/01/2024 tot 31/12/2024 (eventueel verlengbaar) - Niveau SW1 - Tewerkstelling aan 80% of 100%
Operationele Directie Criminalistiek

Aanwerving in het kader van het onderzoeksproject “For2-BioB –  Organisatie en ontwikkeling van forensische biobanken op operationeel en wetgevend niveau in België”
 

 • Beschrijving project
 • Jobinhoud
 • Plaats van tewerkstelling 
 • Profiel: Technische vaardigheden en persoonlijke competenties
 • Verloning en voordelen
 • Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden
 • Verloop van de selectie
 • Hoe solliciteren ? uiterste datum 21/11/2023
 • Contact
   

Omwille van de leesbaarheid wordt onze functiebeschrijving in de mannelijke vorm geschreven. Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht het geslacht.

 


 1. BESCHRIJVING PROJECT 

Het project For2-BioB - Organisatie en ontwikkeling van forensische biobanken op operationeel en wetgevend niveau in België, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en het Centrum voor interdisciplinair onderzoek naar geweld en straffen (CRID&P, UCLouvain), heeft als hoofddoel de organisatie en werking van nationale DNA-databanken te verbeteren als instrument voor de gerechtelijke waarheid, maar ook om ervoor te zorgen dat zowel ethische als wettelijke beperkingen worden nageleefd in een omgeving die wordt gekenmerkt door regelmatige en aanzienlijke veranderingen.

Het doel is om een aantal mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van nationale DNA-databanken (NDDB) efficiënter te maken en om innovatieve scenario's voor te stellen aan de Belgische wetgever voor de ontwikkeling van het wettelijke kader dat van toepassing is in dit specifieke domein.

 


 2. JOBINHOUD 

Het voornaamste doel van de wetenschappelijk onderzoeker Forensische statistiek is het in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk uitvoeren van de toevertrouwde taken, ter ondersteuning van de dienst DIS (DNA-databanken) in het kader van het project For2-BioB.

De opdrachten van de dienst DIS:

 • Opname van de door de erkende Belgische DNA-labo’s opgestelde DNA profielen in de DNA-databanken.
 • Evaluatie van voorgestelde matchen afkomstig uit de vergelijking van de DNA-profielen op nationaal en internationaal niveau.
 • Rapportage van de gevalideerde overeenkomsten naar de bevoegde magistraten van de strafdossiers.

Concreet, als wetenschappelijk onderzoeker Forensische statistiek:

 • Je ondersteunt de analyse van resultaten uit DNA-databanken om, onder meer, nieuwe criteria te bepalen voor het opnemen en vergelijken van DNA-profielen, en om de efficiëntie van DNA-databanken te verbeteren.
 • Je ontwikkelt of gebruikt statistische tools die nuttig zijn voor onderzoek en analyse van gegevens uit DNA-databanken.
 • Je schrijft samenvattende rapporten van je onderzoek en presenteert deze op intern en extern georganiseerde vergaderingen.
 • Je werkt mee aan het schrijven van wetenschappelijke artikels gerelateerd aan lopend onderzoek.
 • Je draagt bij aan de operationele en logistieke opvolging van het onderzoeksproject;
 • Je werkt samen met de andere onderzoekers  op het onderzoeksproject;
 • Je neemt deel aan de activiteiten van Dienst Nationale DNA-databanken en aan het werk van het team.

 


 3. PLAATS VAN TEWERKSTELLING  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

 • Operationele directie Criminologie – Botanique Administratief Centrum - Finance Tower, 7e verdiep, bus 71, Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel.

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling van de Federale Overheid, onder rechtstreeks gezag van de minister van Justitie, verbonden aan de FOD Justitie. 

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie. We bieden een unieke, multidisciplinaire werkomgeving aan. Onze teams staan voor veel boeiende uitdagingen met grote maatschappelijke impact:

 • De operationele directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele directie Criminologie focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.
 • De directie Ondersteunde Dienst steunt de Directeur-Generaal van het NICC bij het beheer van de humanresources (P&O), de begroting & de boekhouding, de informatie- en communicatietechnologie, het facility management en het veiligheidsbeleid.

De operationele directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria :

 • Forensisch advies
 • Nationale DNA-databanken
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium genetische identificatie
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek

De openstaande vacature is binnen de operationele directie Criminalistiek, dienst DIS.

Meer informatie is te vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.

 


 4. PROFIEL 

Technische vaardigheden:

 • Je hebt kennis van moleculaire biologie en populatiegenetica.
 • Je hebt kennis van biostatistiek en het gebruik van tools die de statistische analyse van (genetische) gegevens mogelijk maken.
 • Je hebt ervaring met het meewerken aan  of zelfschrijven van wetenschappelijke artikels in het Engels.
 • Je hebt kennis van de standaardpakketten van Microsoft Office.

Niet vereist, wel een troef :

 • Theoretische en/of praktische kennis van de Theorema van Bayes.
 • Ervaring met het rapporteren en presenteren van onderzoeksresultaten
 • Je hebt een goede basiskennis van het Engels (de voertaal in de wetenschappelijke wereld) en het Frans (op het NICC werk je in een tweetalige werkomgeving).

Persoonlijke competenties :

Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden : Neutraliteit, Integriteit, Competentie en Consistentie. Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze administratie zijn het logische gevolg.

 • Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 • Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 • Je bekijkt situaties vanuit niet voor de hand liggende perspectieven.
 • Je bent een enthousiaste teamplayer.
 • Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af, binnen de afgesproken termijnen.
 • Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 • Je beschikt over zelfvertrouwen en zelfbeheersing om met stress om te gaan en bent in staat om feedback te verwerken.
 • Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van het NICC, je klanten en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest en wenst op de hoogte te blijven van de vooruitgang binnen het forensisch onderzoek.

 


 5. VERLONING EN VOORDELEN 

 • Assistent – wetenschappelijk statuut : weddeschaal SW1 
 • Wedde vanaf € 3.646 bruto per maand (aan de huidige index) voor een voltijdse tewerkstelling. Deze verloning neemt toe met stijgende wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat (Bijvoorbeeld : vanaf 2 jaar erkende geldelijke anciënniteit : €4.313 bruto per maand) en wordt pro-rata berekend met het tewerkstellingspercentage.
 • Wetenschappelijke ervaring* nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, kan in NIET rekening gebracht worden als wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.

* wetenschappelijke ervaring beschreven in artikel 7§2, 1° en 2° van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé 
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • minimum 38 dagen verlof (26 + 12 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (tijdens werkuren)
 • Financiële voordelen
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • mogelijkheid tot het afsluiten van een voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA .

 


 6. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum  - 21/11/2023 - ten minste houder zijn van ten minste één van de volgende diploma's: Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (2e cyclus: master, licentiaat, industrieel ingenieur, ingenieur) in een exact wetenschappelijke richting na minimum 4 jaar studie,

uitgereikt door een Belgische universiteit of een universiteit van een lidstaat van de Europese Unie*, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.

Je kan eveneens deelnemen indien je je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud indien je:

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België: Heb je nog geen gelijkwaardigheidsattest van je diploma? Vraag het meteen op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19). Je dient het gelijkwaardigheidsattest af te leveren voor indiensttreding.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je een taalcertificaat behalen bij Werkenvoor.be om je kennis van het Nederlands te bewijzen.

Een kopie van het diploma dient overhandigd te worden samen met de kandidatuur.

 


 7. VERLOOP VAN DE SELECTIE 

Onderzoek van de kandidatuurstelling op basis van het dossier       
De kandidatuurstellingen zullen worden onderzocht op basis van de informatie die de kandidaten bij hun inschrijving hebben verstrekt. Op basis van de verkregen informatie worden punten toegekend en wordt een ranglijst opgesteld. Per vacante functie worden maximum de 5 eerste kandidaten uitgenodigd voor het interview en de praktische test.

Interview (+/- 45 min.)          
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de job vereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal waarschijnlijk plaatsvinden op 08/12/2023, op het NICC.
De uitnodigingen met het exacte uur zullen verstuurd worden vanaf 23/11/2023.

Wanneer je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie zijn;
 • er een gedrag op nahouden dat beantwoordt aan de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
 • voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten die vastgesteld werden.

 


 8. HOE SOLLICITEREN ? 

Opdat je kandidatuur in aanmerking kan worden genomen dient je inschrijving ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum  - 21/11/2023 - te zijn ontvangen. 
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie indien je het vereiste diploma én de vereiste competenties bewijst in je dossier.

Alle kandidaten ontvangen een ontvangstbevestiging van hun kandidatuur via e-mail.

De kandidatuur moet worden gemaild naar de dienst Personeel & Organisatie via pando@just.fgov.be en moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. vermelding van onderstaande gegevens:
  1. Naam
  2. Voornaam
  3. Volledig adres
  4. Geboortedatum
  5. Rijksregisternummer
  6. De functiebenaming van de functie waarvoor je je kandidatuur indient
 2. vergezeld zijn van een motivatiebrief,
 3. vergezeld zijn van een volledig en correct CV, inclusief vermelding van de relevante publicaties en eventuele wetenschappelijke (eind)werken,
 4. vergezeld zijn van een kopie van diploma(s)  evenals de eventuele publicaties en wetenschappelijke werken,
 5. vergezeld zijn van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister,
 6. desgevallend vergezeld zijn van attesten om vroegere wetenschappelijke activiteiten te wettigen volgens het model op de website van het NICC (https://nicc.fgov.be/personeel).

Enkel kandidaturen die voldoen aan alle voorwaarden worden weerhouden.

Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.

 


 9. CONTACT 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie kan je terecht bij  
Dr. Wet. Biomed. Séverine Steuve, Beheerder DNA-databanken, via +32 (0)2 243 46 48 of severine.steuve@just.fgov.be

Voor meer informatie met betrekking tot de verloning en voorwaarden kan je terecht bij de dienst P&O van het NICC via mail : pando@just.fgov.be.