Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database

ACRONYM: Be-Gen

Contract Number: BR/132/A4/Be-Gen

Budget: € 857.170

Duration of the project: May 2014 – May 2018

Source of funding: Belgian Science Policy Office (BELSPO)

Funding Program: Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks (BRAIN-be) 

Description of the project: English version | French version | Dutch version

FINAL REPORT
SUMMARY REPORTsummary report ENG - summary report FR - summary report NL 

Partners:

                                        

Department of Criminology

Bertrand Renard (Bertrand.Renard@just.fgov.be

(FR) Docteur en criminologie de l’Université catholique de Louvain et titulaire d’un master (licence) en droit, Bertrand Renard a soutenu sa thèse en 2008 sur l’utilisation de l’ADN en justice pénale en Belgique. Après une première expérience de recherche à l’Université de Namur, il intègre la DO Criminologie de l’INCC à sa création pour y mener et ensuite diriger diverses recherches portant sur les méthodes d’investigation policières et judiciaires (recherche proactive, polygraphe, expertise judiciaire, coût de la justice,..), chacun de ces projets mobilisant des dispositifs méthodologiques variés. Il est également chercheur associé au Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Déviances et la Pénalité (Université catholique de Louvain) et chargé de cours à l’Ecole de Criminologie de cette même université.

(ENG) Bertrand Renard is graduated in Law and Doctor in criminology from the Université Catholique de Louvain (U.C.L.). He has worked for several years in the fields of the use of sciences and technology in criminal justice and the judicial expertise in Belgium. He developed many works around the public policies in these fields, with a specific attention to forensic expertise and DNA analyses. He has had the opportunity to work on many projects around topics such as information management and the use of databases in justice, statute of legal experts, duration and cost of expertises, use of polygraph or use of genetic evidence in criminal justice. He is actually coordinator of the Be-Gen project (Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database – BELSPO project n° BR/132/A4/Be-Gen). In addition to his work as permanent researcher at the NICC, he teaches seminars in methodology and in victimology and law of victims at the U.C.L..

Caroline Stappers (Caroline.Stappers@just.fgov.be)

(NL) Caroline behaalde een Master in de Criminologische Wetenschappen (KU Leuven, 2013). Sinds 2014 werkt ze als onderzoeker bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in België. Haar studiedomein betreft het opsporings- en gerechtelijk onderzoek. Ze werd aangeworven in het kader van het Be-Gen project dat de operationele, strategische en politieke implicaties van DNA-databank bestudeerd. Meer specifiek bestudeert zij de operationele implicaties. Ze is ook aangesteld als vrijwillig wetenschappelijk medewerker en doctoraatsstudent aan de KU Leuven waar zij de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van DNA in Belgische strafzaken bestudeert.

(FR) Caroline a obtenu un Master en Criminologie (KU Leuven, 2013). Depuis 2014 elle est engagé comme chercheuse à l’Institut National de Criminalistique et Criminologie (INCC) en Belgique. Son domaine d’étude concerne l’investigation policière et judiciaire. Elle était engagé dans le cadre du projet Be-Gen qui étudies les implications opérationnelles, stratégiques et politiques des bases des données ADN. Plus précisément elle étudie les implications opérationnelles. Elle a également été engagé comme chercheuse  bénévole et doctorante à la KU Leuven ou elle étudie l’efficacité et l’efficience de l’utilisation ADN dans des cas pénal en Belgique.

(ENG) Caroline holds a Master’s degree in Criminology (KU Leuven, 2013). Since 2014 she works as a junior researcher at the National Institute of Forensic Science and Criminology (NICC/INCC) in Belgium. Her focus of interest is the police and judicial investigation. She is involved in the Be-Gen research project that studies the operational, strategic and political implications of the DNA-database. More specifically she studies the operational implications. She is also an affiliated junior researcher at the KU Leuven where she studies the effectiveness and efficiency of the use of forensic DNA in Belgium toward the completion of her PHD.

Magali Deblock (Magali.Deblock@just.fgov.be)

(NL) Magali behaalde een master in de Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2016 werkt ze mee aan drie onderzoeksprojecten bij de O.D. Criminologie van het NICC. De projecten situeren zich in verscheidene onderzoekslijnen: het opsporings- en gerechtelijk onderzoek, straffen en alternatieve maatregelen en tot slot de oorzaken en aanpak van criminaliteit en deviantie. Voorts assisteert ze ook de dienst forensisch advies bij de O.D. Criminalistiek.

Pauline Praile (Pauline.Praile@just.fgov.be)

 

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

Tom Vander Beken (Tom.VanderBeken@ugent.be)

(NL) Tom Vander Beken is hoogleraar aan de vakgroep Criminologie en Strafrecht en Sociaal recht en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) binnen het Departement Criminologie, Strafrecht en Sociaalrecht van de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij is woordvoerder en promotor van het Onderzoeksconsortium Criminologie-, Criminologie- en Strafbeleid van de Universiteit Gent. Hij ontwikkelde verschillende onderzoekslijnen in criminologie en strafrecht, gericht op georganiseerde misdaad, gevangenisstelsels en strafrechtelijke kwesties in een internationaal en vergelijkend perspectief. Hij is de hoofdonderzoeker van meer dan 60 onderzoeksprojecten (gefinancierd door FWO Vlaanderen, Universiteit Gent, Wetenschapsbeleid, Raad van Europa, Europese Commissie, Ministeries in België en Nederland).

(FR) Tom Vander Beken est professeur de criminologie et de droit pénal et directeur de l'Institut de recherche internationale sur la politique criminelle (IRCP) au sein du département de criminologie, de droit pénal et de droit social de la faculté de droit et de criminologie de l'Université de Gand. Il est porte-parole et promoteur du Consortium de recherche de l'Université de Gand sur la criminalité, la criminologie et la politique criminelle. Il a élaboré plusieurs lignes de recherche en criminologie et en justice pénale axées sur le crime organisé, les systèmes carcéraux et les questions de justice pénale dans une perspective internationale et comparative. Il a été chercheur principal de plus de 60 projets de recherche (financés par la Fondation de recherche de Flandre, le Fonds de recherche de l'Université de Gand, la Politique scientifique, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, des ministères en Belgique et aux Pays-Bas).

(ENG) Tom Vander Beken is professor in Criminology and Criminal law and director of the Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) within the Department of Criminology, Criminal Law and Social Law of the Law and Criminology Faculty of Ghent University. He is spokesman and promoter of the Ghent University Research Consortium Crime, Criminology and Criminal Policy. He developed several research lines in criminology and criminal justice focusing on organized crime, prison systems and criminal justice issues in an international and comparative perspective. He has been the principal investigator of more than 60 research projects (funded by Research Foundation Flanders, Ghent University Research Fund, Science Policy, Council of Europe, European Commission, Ministries in Belgium and the Netherlands).

Sabine De Moor (Sabine.DeMoor@UGent.be)

(NL) Sabine behaalde in 2004 een master in de criminologie (Gent Universiteit, 2004), master in Communicatiewetenschappen: Media Studies (Universiteit Antwerpen, 2005) en een Postgraduaat Management & Communicatie (HoGent, 2006). Voordat ze haar doctoraatsonderzoek begon, was Sabine werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en als panelmanager / data analist bij iMinds – imec, een Vlaams onderzoekscentrum in digitale technologieën.

(FR) Sabine a obtenu un master en criminologie en 2004 (Université de Gand, 2004), un master en communication: études sur les médias (Université d'Anvers, 2005) et un diplôme en management et communication (HoGent, 2006). Avant sa thèse de doctorat, Sabine a travaillé en tant que chercheuse à l'Université d'Anvers et en tant que gestionnaire de panneaux et analyste de données chez iMinds-imec, un centre flamand de recherche pour la technologie et l'innovation. 

(ENG) Sabine holds a Master's degree in Criminology (Ghent University, 2004), a Master’s degree in Communication Studies: Media Studies (University of Antwerp, 2005) and a Postgraduate Management & Communication (HoGent, 2006). Before she started her PhD research, Sabine worked as a researcher at the University of Antwerp and as panel manager / data analyst at iMinds - imec, a Flemish digital research center.

Pia Struyf (Pia.Struyf@UGent.be)

(NL) Pia behaalde in 2017 een Master in de Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar interesses liggen voornamelijk bij het forensische aspect van politieonderzoek. Voor haar masterthesis deed ze een kwalitatief onderzoek naar de communicatie over forensisch-technisch onderzoek tussen de verschillende betrokken professionals. Hierbij analyseerde ze drie Vlaamse moordonderzoeken in drie verschillende arrondissementen en nam ze interviews af met de betrokken politieagenten en forensische experten. Sinds maart 2018 werkt Pia mee aan het Be-Gen project waarbinnen zij een systematic review verricht naar de effectiviteit van DNA databanken voor politie, samenleving en criminoloog.

(FR) Pia a obtenu un Master en Criminologie (VUB, 2017). Ses intérêts résident dans l’investigation forensique de la police. Pour sa thèse, Pia a examiné la communication sur la science forensique entre les différents professionnels. Elle a analysé trois dossiers de meurtre en Flamand et elle a mené des entretiens avec des agents de police et des experts forensiques. Depuis mars 2018 elle est engagée comme chercheuse pour le projet Be-Gen. Dan(ENG) Pia holds a Master’s degree in Criminology (VUB, 2017). She is mainly interested in forensic sciences and police investigations. For her Master’s thesis, Pia evaluated the communication about forensic sciences between police and experts in a murder investigation. She analyzed three murder cases in Flanders and conducted interviews with police investigators and forensic experts. Since March 2018, Pia works on the Be-Gen project and conducts a systematic review on the effectiveness of DNA databases for police, society and criminologists.s ce projet, elle réalise un systematic review sur l’efficacité des bases de données ADN pour la police, la société et la criminologie.

(ENG) Pia holds a Master’s degree in Criminology (VUB, 2017). She is mainly interested in forensic sciences and police investigations. For her Master’s thesis, Pia evaluated the communication about forensic sciences between police and experts in a murder investigation. She analyzed three murder cases in Flanders and conducted interviews with police investigators and forensic experts. Since March 2018, Pia works on the Be-Gen project and conducts a systematic review on the effectiveness of DNA databases for police, society and criminologists.

Department for Interdisciplinary Studies of Law (Metajuridica)

Paul De Hert (paul.de.hert@vub.ac.be)

(NL) In zijn vormende jaren studeerde de Hert recht, filosofie en moraal (1985-1992). Na verscheidenen boeken en artikelen te hebben gepubliceerd, alsook een producties decennium van onderzoek achter de rug te hebben, breidde hij zijn interesseveld uit en publiceerde hij een boek betreffende het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1998) en verdedigde hij een doctoraat in het recht. In zijn doctoraat vergelijkt hij de grondwettelijke kracht van achttiende en twintigste -eeuwse grondwetten in het licht van hedendaagse sociale gebruiken.
Hij is co-directeur van de Law, Science, Technology and Society (LSTS) Research groep, directeur van de Fundamental Rights and Constitutionalism (FRC) Research groep en directeur van het departement Metajuridica aan de VUB.

(FR) Entre 1985 et 1992, de Hert a étudié le droit et la philosophie. Après plusieurs livres et articles publié dans le monde scientifique de droit, ainsi qu’un décennie productive en termes de recherche, il a élargi son champ d’intérêts et publié un livre sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme en 1998. Il a après défendu sa thèse de doctorat en droit, où il compare les forces constitutionnels des constitutions du dix-huitième et vingtième siècle tout en tenant compte des pratiques de contrôle sociales d’aujourd’hui. Il est co-directeur du groupe de recherche LSTS, directeur du groupe de Recherche FRC et directeur du département de Metajuridica (Études Interdisciplinaires en Droit) à la VUB.

(ENG) In his formative years, de Hert studied law, philosophy and religious sciences (1985-1992). After several books and articles in law and a productive decade of research, he broadened up his scope of interests and published a book on the European Convention on Human Rights (1998) and defended a doctorate in law in which he compared the constitutional strength of eighteenth and twentieth century constitutionalism in the light of contemporary social control practices. Currently, at Brussels, Paul De Hert holds the chair of 'Criminal Law', and 'International and European Criminal Law’. At Tilburg University, he teaches ‘Privacy and Data Protection' He is Co-Director of the Research group Law Science Technology & Society (LSTS), Director of the Research group on human rights (FRC), and Director of the Department of Interdisciplinary Studies of Law (Metajuridics).

Inès Gallala (ines.gallala@vub.ac.be)

(NL) Inès Gallala behaalde een diploma in de Master ‘Strafrecht’ en een diploma in de Master ‘Law in an International Context’ aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zij heeft op verschillende projecten betreffende de mensenrechten gewerkt als lid van het Belgisch Nationale Focuspunt van de Fundamental Rights Agency (FRA), alsook op verschillende andere projecten betreffende het strafrecht en de mensenrechten voor onder andere de Europese Commissie.
Verder heeft zij het genoegen gehad om stage te mogen lopen bij de Belgische Privacycommissie en nauw te mogen samenwerken met het NICC.
Inès is momenteel aan het werken aan haar doctoraat aan de VUB. Haar voornaamste focus ligt op het gebruik van forensisch DNA in strafzaken; de wettelijke gevolgen, de toekomstige ontwikkelingen en het interdisciplinaire karakter hiervan.

(FR) Inès a obtenu don diplôme de Master en droit pénal et en ‘Law in an International Context” à la VUB.
Elle a participé à plusieurs projets concernant les droits de l’homme en tant que membre du National Focus Point de la Fundamental Rights Agency, ainsi que d’autres projets sur le droit pénal et les droits de l’homme pour, entre autre, la Commission européenne.
Elle a aussi eu le plaisir de pouvoir faire un stage auprès de la Commission pour la Protection de la Vie Privée belge, ainsi que de travailler en proche coopération avec l’INCC. Inès continue son travail de thèse de doctorat à la VUB en ce moment. Ses intérêts se ciblent sur l’utilisation d’ADN forensique en droit pénal ; les implications légales, les développements à venir et le caractère interdisciplinaire du tout.

(ENG) Inès Gallala obtained a Master's degree in Criminal Law and a Master’s in Law in an International Context at the Vrije Universiteit Brussel (VUB).
She worked on different human rights projects as a member of the Belgian National Focal Point for the Fundamental Rights Agency (FRA) and on various other projects concerning Criminal Law and Human Rights Law for e.g. the European Commission. She has enjoyed the opportunity of an internship at the Belgian Privacy Commission and works in close co-operation with the NICC.
Inès is currently a doctoral researcher at the VUB. Her main focus lies on the use of forensic DNA in criminal cases; the legal implications, the future developments and the interdisciplinary character hereof.

« L’ADN en justice pénale – vers quelles pratiques dans le futur ? » - « DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst ? »

Bruxelles, 26 avril 2018 - Brussel, 26 april 2018

Programme - Programma

PowerPoint :

2018

 • De Moor, Sabine & Vander Beken, Tom, DNA databanken als bron voor criminologisch onderzoek. Nationale Studiedag Be-Gen, Brussel, 26 april 2018.
 • De Moor, Sabine & Vander Beken, Tom, DNA databases as data sources for criminological research, Interlabo GERN, Brussel, 2 maart 2018.
 • Gallala, Inès & De Hert, Paul, Focus Group Discussies & de aanzet tot aanbevelingen in politieke kwesties. Nationale Studiedag Be-Gen, Brussel, 26 april 2018.
 • Gallala, Inès, Forensisch DNA: een rechtsvergelijkend onderzoek, Nationale Studiedag Be-Gen, Brussel, 26 april 2018.
 • Gallala, Inès, Forensic DNA - comparing legislations. Interlabo GERN, Brussel, 2 maart 2018.
 • Gonzàlez Fuster, Gloria & Gallala, Inès, Perspectives européennes valorisation des données et vie privée – quelques enjeux politiques majeurs. Interlabo GERN, 2 maart 2018.
 • Praile, Pauline, Une nouvelle banque de données des Intervenants – perceptions et questionnement. Interlabo GERN, Bruxelles, 2 mars 2018.
 • Praile, Pauline, Une nouvelle banque de données des Intervenants – perception et analyse. Journée Nationale ADN, Bruxelles, 26 avril 2018.
 • Praile, P., Kempenaers, M. et Renard, B., Les banques de données génétiques d’intervenants. De l’indifférence du sort des citoyens à l’indignation du contrôle sur les intervenants ?, Congrès AICLF, Lausanne, le 4 juin 2018.
 • Renard, Bertrand, L’identification par analyse ADN au pénal en Belgique – évolution et cadre actuel. Interlabo GERN, Bruxelles, 2 mars 2018.
 • Renard, Bertrand, La perception par les personnes condamnées de l’enregistrement de leur ADN. Interlabo GERN, Bruxelles, 2 mars 2018.
 • Renard, Bertrand, Be-Gen : histoire, projet et perspectives. Journée Nationale ADN, Bruxelles, 26 avril 2018.
 • Renard, Bertrand, Evolutions dans les applications de l’ADN et réactions politiques. Journée Nationale ADN, Bruxelles, 26 avril 2018.
 • Renard, B., Stappers, C., De Moor, S. et Gallala, I., Les banques de données génétiques en Belgique. Résultats au terme d’une évaluation opérationnelle, stratégique et politique, Poster, Congrès AICLF, Lausanne, 3-5 juin 2018.
 • Renard, B. et Vuille, J., L’ADN en justice pénale et son encadrement légal en Europe. Un même outil, des options différentes des législateurs, Congrès AICLF, Lausanne, le 4 juin 2018.
 • Stappers, Caroline, The use of DNA : a quantitative and qualitative analysis. Interlabo GERN, Brussel, 2 maart 2018.
 • Stappers, Caroline, DNA in strafzaken : een analyse van het gebruik. Nationale Studiedag Be-Gen, Brussel, 26 april 2018.
 • Struyf, Pia, De finaliteit en effectiviteit van DNA databanken. Nationale Studiedag Be-Gen, Brussel, 26 april 2018.

2017

 • De Moor, Sabine, Vandeviver, Christophe, & Vander Beken, Tom, Spatial similarity of crime patterns of unknown offenders in DNA data and police recorded crime data. European Society of Criminology , Abstracts. Presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology, 2017.
 • Gallala, Inès: Analyse de droit comparé - utilisation d’ADN en matière pénale. Institut National de Police Scientifique – Collaboration INCC/FNAEG/INPS, Lyon, 18-20 december 2017.
 • Gallala, Inès: Regulating Emerging Forensic DNA Technologies – how to work with the legal toolbox. Forensics 2017 Conference, Lisbon, 20-24 november 2017.
 • Gallala, Inès: The implications of regulating forensic DNA technologies: a European vs. American approach. American Society of Criminology, Philadelphia, 14-18 november 2017.
 • Gallala, Inès: Regulating emerging forensic DNA technologies: the toolbox.
 • Renard, B., Evolutions techniques et perspectives normatives dans le fichage des profils ADN en Belgique , Colloque sur « ADN et preuve au pénal », Université de Lorraine, Nancy, 9 juin 2017.
 • Stappers, C., DNA in the criminal investigation: the decision-making process and its contribution to the case. Presented at the Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, June 2017.

2016

 • Gallala, Inès: The implementation of Prüm - Are we ready for a central European DNA database? Conference: Reacting to surveillance by security agencies and private companies, Berlijn, 13-14 mei 2016.
 • Renard, B. et Jeuniaux, P., L’ADN en matière pénale : le coût de l’analyse génétique et ses modalités de traitement, Colloque sur « l’utilisation de l’ADN dans les procédures judiciaires : étude de 10 années de pratiques en Meurthe-et-Moselle », Université de Lorraine, Nancy, 23 mars 2016. 
 • Renard, B. et Jeuniaux, P., Sur la mise en œuvre et l’évaluation  de l’échange de données ADN criminalistiques d’après le Traité de Prüm, Séminaire FITEGE, Université de Nanterre, Paris, 26 janvier 2016.
 • Stappers, C., L’ADN en justice pénale: une analyse au niveau de la police technique et scientifique. Présenté à GERN : Les nouveaux modes de preuve, Bruxelles, 14 novembre 2016.

2015

 • De Moor, S., Integrating police recorded crime data and DNA data to study serial co-offending behaviour. Stockholm Criminology Symposium, Abstracts. Presented at the Stockholm Criminology Symposium, 2015.
 • Jeuniaux, P., De Moor, S., Bernasco, W., Huet, M., Van Daele, S., Vander Beken, T., Leplingard, A., et al., Exploiting Forensic DNA data to draw pictures of organized or transnational crime(s). Stockholm Criminology Symposium, Abstracts. Presented at the Stockholm Criminology Symposium, 2015.
 • Gallala, I., , & Stappers, C., Be-Gen: Understanding the operational, strategic and political implications of the National Genetic Database. Criminologisch Forum Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Poster. Presented at the Criminologisch Forum Vlaamse Vereniging voor Criminologie, 2015.
 • Gallala, Inès, Slotbeschouwingen bij de nationale studiedag van het NICC ‘Het Nationaal Register van Gerechtskundigen, Vertalers en Tolken: welke zijn de verwachtingen van de wet van 14 april 2014?’, Brussel, 16 juni 2015.
 • Gallala, Inès, Junk Science or not? An analysis of Belgium’s new criteria regarding forensic expertise in light of the US Supreme Court’s Jurisprudence. The AHRC Network ‘Technoscience, Law and Society: Interrogating the Nexus’: Articulating Science, Technology and Law - Regarding, Reflecting, and Remaking Society, Kent, 9-10 april 2015.
 • Renard, B., De Moor, S., Gallala, I., Stappers, C., « Be-Gen: Understanding the Operational, Strategic and Political Implications of the National Genetic Database ». Poster présenté à la Vijfde Criminologisch Forum Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC), Leuven, 2 juin 2015.
 • Stappers, C. et Renard, B., « Evaluation of the Operational Benefits of Prüm », présenté à PIES 2015 Conference on Forensic DNA Data Exchange, Brussels, 29 septembre 2015.

2014

 • Gallala, I. et Renard, B., Le droit, traducteur des enjeux des dispositifs socio-techniques ? Etude de cas à propos de l’identification par analyse génétique en justice pénale, Colloque sur « Regards croisés sur les objets et pratiques scientifiques et technologiques », Réseau Droit, Sciences et Techniques et l'Institut des Sciences Sociales du Politique, Cachan, 11 décembre 2014.

2018

De Moor, S., Vandeviver, C., & Vander Beken, T. (2018). Integrating police-recorded crime data and DNA data to study serial co-offending behaviour. European Journal of Criminology, 1477370817749499. https://doi.org/10.1177/1477370817749499.

De Moor, S., Vandeviver, C., & Vander Beken, T. (in press). Are DNA data a valid source to study the spatial behavior of unknown offenders? Science and Justice. https://doi.org/10.1016/j.scijus.2018.04.003.

Jeuniaux, P., De Moor, S., Robert, L., Renard, B., Stappers, C., & Vanvooren, V. (2018). Reconstruction and Study of Offending Trajectories through Forensic Evidence: An Illustration Using a Forensic DNA Database. In Q. Rossy, D. Hécary-Hétu, O. Delémont, & M. Mulone (Eds.), The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology (pp. 177–190). London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Renard, B. et Praile, P. (2018). La création d’une banque de données ADN « intervenants »… difficultés et effets de la chasse aux contaminations, Les Cahiers du CRID&P, n°3. https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cridep/actualites/creation-d-une-banque-de-donnees-adn.html.

2017

De Moor, S., Vander Beken, T., & Van Daele, S. (2017). DNA Databases as Alternative Data Sources for Criminological Research. European Journal on Criminal Policy and Research, 23(2), 175-192. https://doi.org/10.1007/s10610-016-9327-9.

2016

Gallala, I., & De Hert, P. (2016). Databank met àlle vingerafdrukken: noch proportioneel, noch betaalbaar. Tijdschrift voor Mensenrechten, 14(1), 3.    

Jeuniaux P., Duboccage L., Renard, B., Van Renterghem, P. et Vanvooren V. (2016). Establishing networks in a forensic DNA database to gain operational and strategic intelligence. Security Journal– Special Issue about Traceology : Fusing Forensic Science and Criminology for Security, 29(4), 584–602. http://doi.org/10.1057/sj.2015.31.

Renard, B. et Gallala, I. (2016). Le droit, traducteur des enjeux des dispositifs sociotechniques ? Etude de cas à propos de l’identification par analyse génétique en justice pénale en Belgique, Dossier thématique sur Regards croisés sur les objets et les pratiques scientifiques et techniques, Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies, 6, 23-41.

Stappers C., De Moor S., Gallala I., Jeuniaux P., Vanvooren  V., Renard B. (2016). DNA-databank veroordeelden : ethische kwesties en juridische keuzes. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 33(149), 5-11.

Stappers, C., Vanhooydonck, B., Vanvooren, V., Duboccage, L., & Renard, B. (2017). De Belgische DNA-gegevensbanken: beantwoordt de nieuwe DNA-wet aan de verwachtingen van de beheerder?, Panopticon. Tijdschrift Voor Strafrecht, Criminologie En Forensisch Welzijnswerk, 38, N°6, 416-432.

2015

Jeuniaux, P., Renard, B., Duboccage, L., Steuve, S., Stappers, C., Gallala, I., De Moor, S., Jonckheere, A., Mine, B., De Greef, C., Vanhooydonck, B., Kempenaers, M., Van Renterghem, P., & Vanvooren, V. (2015). Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case. Records Management Journal, 25(3), 269-287. http://dx.doi.org/10.1108/RMJ-05-2015-0018

Renard B., De Moor S., Gallala I., Stappers C. (2015). L'ADN criminalistique sous la loup. Science Connection, 47, 42-46.

Renard B., De Moor S., Gallala I., Stappers C. (2015). Forensisch DNA onder de loep. Science Connection, 47, 42-46.

Stappers C., Renard B. (2015). Be-Gen, Een onderzoek over forensisch DNA. Politiejournaal, 8, 16-19.

Stappers C., Renard B. (2015). Be-Gen, Une recherche sur l’ADN Criminalistique. Journal de la Police, 8, 16-19.

2014

Renard, B. (2014). The Relevance of Actor Network Theory (ANT) for Research on the Use of Genetic Analysis for Identification in Criminal Justice (Chapter 8), in Robert D. and Dufresne M. (Ed.), Actor Network Theory and Crime Studies – Explorations in Science and Technology, Ashgate Editions, 113-126.

2013

Gallala, I., & De Hert, P. (2013). Algemene DNA-databank is geen mirakeloplossing. De Juristenkrant, 16(280), 10.

2012

Decaigny T., De Hert P. & Daeninck P. (2012). Nieuwe DNA-wetgeving: te snel geschreven door en voor opsporingsauthoriteiten. Tijdschrift voor Mensenrechten (1) 1: 7-12.