jsjv#19 juni 2022

jsjv (nl)
20 juni, 2022

LOKALE BEMIDDELING, EEN VEELZIJDIG ALTERNATIEF VOOR GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Hoewel de meeste inbreuken strafrechtelijk worden afgehandeld, wordt soms ook beslist om ze administratief op te volgen, wat aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Op het niveau van de steden en gemeenten zijn de sanctionerend ambtenaren belast met deze taak. Zij maken hoofdzakelijk gebruik van administratieve geldboetes, maar doen soms ook beroep op een alternatieve maatregel: de lokale bemiddeling. Een bemiddelingsprocedure impliceert de tussenkomst van een bemiddelingsdienst of een bemiddelaar. In België worden een dertigtal lokale bemiddelaars gesubsidieerd door de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van het zogenaamde Grootstedenbeleid. Dit artikel brengt verslag uit over een onderzoek dat de praktijken van deze bemiddelaars documenteert, door in te gaan op hun relaties met de andere actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid voor de bestraffing van inbreuken op het lokale leven. 

Download: