Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-jun-2017
Hoofdstuk in boek

Actualités autour des alternatives à la détention préventive

in Y. Cartuyvels, C. Guillain & T. Slingeneyer (Eds.), Les alternatives à la détention en Belgique: un état des lieux, à l'aune du Conseil de l'Europe (pp. 145-162) (dossier N° 25 de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie). Bruxelles: la Charte. ISBN 978 2 87403 452 7

01-jun-2017
Hoofdstuk in boek

’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium

in A. Blokland & V. van der Geest (Eds.). The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology (pp. 417-435). New York: Routledge. ISBN 978-1-13-881366-3

JSJV #11 APRIL 2017

DE GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT VAN JONGVOLWASSENEN IN BRUSSEL: HET BELANG VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE CONTEXT

Uit de analyse van de statistische indicatoren met betrekking tot de geregistreerde delinquentie van Brusselse jongeren van 18 tot 25 jaar blijkt dat er een zeer significante relatie bestaat tussen de percentages bij het gerecht aangemelde jongeren volgens de gemeente waar ze wonen, en de indicatoren die de sociaaleconomische context van elk van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenmerken. Het is alsof het percentage bij het gerecht aangemelde jongeren in elke gemeente rechtstreeks evenredig is met het werkloosheidscijfer, het gemiddelde inkomen of het percentage leefloners die in de gemeente kunnen worden vastgesteld. Dit artikel beschrijft de belangrijkste etappes bij het bijeenbrengen en analyseren van die nieuwe gegevens en verduidelijkt de bevindingen in het licht van de wetenschappelijke inzichten die werden opgedaan in twee zeer verschillende onderzoekstradities in de criminologie.

JSJV #10 MAART 2017

GEDETINEERDEN ZONDER VERBLIJFSRECHT: REPATRIËREN TEGEN (W)ELKE PRIJS?

Het toenemende aantal gedetineerden zonder verblijfsrecht zorgde ervoor dat het samenspel tussen justitie en de Dienst Vreemdelingenzaken na de eeuwwisseling aan belang won. Dit samenspel binnen de gevangenismuren was echter geenszins een evidentie. In het bijzonder de uitvoering van de administratieve detentie ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een repatriëring vanuit de gevangenis stond onder druk omwille van de aanslepende penitentiaire overbevolking. Vanaf 2010 weigerden verschillende gevangenissen zelfs elke verdere administratieve detentie ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken, wat tot een enorme terugval in het aantal repatriëringen leidde. Gezien de politieke gevoeligheid van deze problematiek werd via wetswijzigingen sinds 2012 de mogelijkheid gecreëerd om reeds tijdens welbepaalde perioden van de strafrechtelijke detentie een repatriëring uit te voeren. Hoewel deze wijzigingen tegemoetkomen aan de bezorgdheden van justitie (overbevolkingsproblematiek) en die van de Dienst Vreemdelingenzaken (het repatriëringen van gedetineerden zonder verblijfsrecht), rijst de vraag in hoeverre penologische beginselen die vervat zitten in het penitentiair recht onder druk komen te staan door deze pragmatische oplossing.

The Mobilities Paradigm. Discourses and Ideologies

in Routledge, Taylor & Francis Group, United Kingdom, 2016, 235 pp.

A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900

in Food, Culture & Society, An International Journal of Multidisciplinary Research, 20(1), 77-100.
 
 

05-feb-2017
Artikel in tijdschrift

Violence entre partenaires et victimisation masculine : d'une réalité cachée au ‘parcours du combattant’ personnel, social et institutionnel

in Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 2017/2, 267-303.

31-jan-2017
Onderzoeksrapport

Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (Blumstein et al., 1978; Mackenzie, 2006), waarvan we weten dat ze slechts een beperkte impact hebben (Gottfredson and Hirschi, 1990; Tonry and Farrington, 1995). Op heden zijn er zijn geen studies voorhanden rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit in België (EMSA, 2015).

10-jan-2017
Artikel in tijdschrift

La transaction pénale : des illégalités visibilisées aux ill(n)égalités moins visibles

in Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 2017/1, 169-178.

05-jan-2017
Artikel in tijdschrift

« Over ezels en stenen. Enkele observaties over recidive »

in, K.Beyens, S. Snacken (red.), Straffen. Een penologisch perspectief, Maklu, 165-180

Pagina's