Vraagstukken over bestraffing en veiligheid nemen in het publieke en politieke debat in onze samenleving een belangrijke plaats in. Ze maken ook het voorwerp uit van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door criminologen, sociologen, advocaten, psychologen, historici, enz. Nochtans kan worden vastgesteld dat deze beide terreinen zelden met elkaar communiceren. Om de afstand tussen beide te overbruggen, zal Justitie en Veiligheid de resultaten van onderzoek publiceren op een manier toegankelijk voor een breder publiek. Elk nummer zal ingaan op een specifiek vraagstuk. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.
16-sep-2016
jsjv

JSJV #07 September 2016

HET NET EN HET NETWERK WERKOMGEVINGEN VAN PENITENTIAIRE DIRECTIETEAMS.

Gelet op het grote aantal studies die sinds meer dan twintig jaar de werking van de penitentiaire instellingen en het gevangenisbeleid beschrijven en analyseren, lijken drie vragen tot nu toe weinig wetenschappelijke belangstelling te hebben gewekt: wie staat aan het hoofd van de penitentiaire instellingen? Waarin bestaat het werk van de directieteams? Wat is de positie van de leden van de directieteams in de organisatie en het beleid van het gevangeniswezen in België? Dit artikel verstrekt enkele antwoorden op die vragen, schetst de werkomgeving waarin de directieteams van de penitentiaire instellingen moeten functioneren en onderstreept de noodzaak om, samen met de hoofdbetrokkenen, op beleidsniveau een professionaliseringstraject uit te stippelen voor de functie die ze uitoefenen.

Download:
11-jul-2016
jsjv

JSJV #06 Juli 2016

OVER JONGEREN ALS DADER, SLACHTOFFER EN DE LINK TUSSEN BEIDEN

In deze bijdrage gaan we, op basis van de grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (N=1898), dieper in op de mogelijke verklaringen voor de samenhang tussen daderschap en slachtofferschap van criminaliteit bij jongeren. Het onderzoek toont vooreerst aan dat jongeren, in tegenstelling tot wat misschien op basis van de publieke opinie en het politieke debat wel eens wordt gedacht, niet enkel dader van criminaliteit zijn, maar ook vaak als slachtoffer met criminaliteit worden geconfronteerd.

Download:
02-mei-2016
jsjv

JSJV #05 mei 2016

DUBBELZINNIGHEDEN IN DE MAATSCHAPPELIJKE REACTIE OP DELINQUENTIE VAN DE ELITES IN HUN BEROEPSSFEER

Het artikel strekt ertoe een aantal debatten tussen de onderzoekers over wat men gemeenzaam « witteboordcriminaliteit » noemt, namelijk de normoverschrijdingen die de elites in hun beroepssfee begaan, onder de loep te nemen.

Wat is het specifieke van die gedragingen? Wat is het specifieke van de maatschappelijke reactie die ze uitlokken? In dit artikel komen op basis van de bestaande onderzoeken de volgende onderwerpen aan bod: de perceptie die de burgers van de delinquentie van de elites hebben, de manier waarop dat thema door de pers wordt behandeld, de relaties tussen de elites en de wetten, de instanties die de probleemsituaties aanpakken en, tot slot, de actielogica die ze daarbij volgen.

 

 

Download:
17-mrt-2016
jsjv

JSJV #04 Maart 2016

DE GROEI NAAR MILITANT, MILITAIR JIHADISME

De radicalisering staat vandaag in het midden van het debat over het islamistisch terrorisme. Maar wat weten we over de processen die jongeren naar het buitenland stuwen om er de jihad te plegen? Ons steunend op de recente literatuur en op gesprekken met mensen uit de nabijheid van jongeren die vertrokken zijn of die op het punt stonden om te vertrekken, zullen we proberen om de die processen te begrijpen. Men merkt dan dat die jongeren zich laten charmeren door een aantrekkelijk verhaal over een teruggevonden waardigheid van de moslims binnen een herboren kalifaat, terwijl zij zich zelf als niet goed ingepast ervaren in de westerse samenleving. Daar tussenin tekent zich voor hen een weg uit van radicalisering, van verlangen naar buiten en van toenemend isolement. Geleidelijk aan vervangen ze hun gezinsbanden door een extremistisch sociaal netwerk. Daarop ent zich dan een project om te vertrekken. Hun omgeving staat er machteloos tegenover. Dit proces heeft uiteindelijk minder dan men denkt te maken met de structuren van de islam in België of met de godsdienst. Het gaat om een onderdompeling in een tegencultuur, een wereld van betekenissen, vreemd aan de rest van de samenleving.

Download:

JSJV #03 December 2015

DELINQUENTE TRAJECTEN VAN JONGEREN DIE BERECHT WERDEN ALS VOLWASSENEN

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het merendeel van de onderzoekspopulatie nog steeds in contact staat met het strafrechtssysteem. Meer dan de helft liep de laatste drie jaren nog een veroordeling op, een derde is opgesloten in de gevangenis. Dit wijst er op dat de populatie voor een groot stuk bestaat uit ‘persistente delinquenten’, jeugddelinquenten die doorgroeien naar volwassen delinquenten.

Door het gebrek aan een controlegroep, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over
mogelijke implicaties voor beleid en praktijk. In de volgende onderzoeksfasen zullen we trachten meer inzicht te krijgen
in waarom trajecten op een bepaalde manier verlopen, waarom bepaalde jongeren al dan niet van de ‘strafrechtelijke radar’ verdwijnen, en of dit effectief een gevolg is van het stopzetten van delinquent gedrag. 

Download:
13-nov-2015
jsjv

JSJV #02 November 2015

CIJFERS OVER MINDERJARIGE DELINQUENTIE IN BELGIE

De politie meldt de zaken waarbij zogenaamde "delinquente" minderjarigen betrokken zijn, aan de jeugdparketten. Bijgevolg kan men door onderzoek van de database van die parketten de schommelingen in het aantal meldingen vaststellen. Dat is de opzet van het artikel, dat de jaren 2006 tot 2013 bestudeert en de vooroordelen over de "delinquente" minderjarigen op losse schroeven zet. Uit het artikel blijkt dat het aantal gemelde minderjarigen daalt – zowel in België als in de rest van Europa – en dat hun leeftijd niet daalt. Hoewel men vaak zeer negatieve uitlatingen over minderjarigen hoort, nopen die bevindingen ons tot een andere kijk op de jeugddelinquentie.

Download:

JSJV #01 September 2015

LEVENSDOMEINENEN RECIDIVEONDERZOEK VAN DE GENTSE DRUGBEHANDELINGSKAMER

Drugbehandelingskamers (DBKs) beogen beklaagden de kans te geven hun drugproblematiek en psychosociale moeilijkheden aan te pakken. Op 5 mei 2008 startte de eerste Belgische DBK in het gerechtelijk arrondissement Gent. Wij beschrijven de uitkomsten van de Gentse DBK voor recidive, middelengebruik en druggerelateerde levensdomeinen, de inhoud van hulpverleningsplannen en het verloop van het behandeltraject en de ervaringen van hulpverleningsactoren en DBK-cliënten met de Gentse DBK. Ten slotte formuleren we aanbevelingen voor het toepassen van een DBK in andere arrondissementen.

Kernwoorden: drugbehandelingskamer, uitkomstenevaluatie, ervaringen stakeholders

Download: